Ελεύθεροι επαγγελματίες: 4 απλοί υπολογισμοί που πρέπει να γνωρίζουν

3 Ιανουαρίου 2019

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης.

Οι παρακάτω υπολογισμοί είναι απαραίτητο να τους γνωρίζει κάθε επαγγελματίας ώστε να μπορεί να παίρνει τις σωστές αποφάσεις για θέματα όπως η τιμολόγηση των προϊόντων του, το κόστος  ενός εργαζομένου του κτλ.. Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι απλές εφαρμογές των υπολογισμών αυτών και σίγουρα σε πιο σύνθετες καταστάσεις, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που θα επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

Πως υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τα ετήσια κέρδη της επιχείρησης. Για να υπολογιστεί το κέρδος πρέπει από τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης (τζίρος) να αφαιρέσουμε το κόστος πωληθέντων και τα λειτουργικά έξοδα της. Έτσι αν μια επιχείρηση είχε  ακαθάριστα έσοδα 100.000 ευρώ, τα εμπορεύματα που πούλησε ήταν αξίας 60.000 ευρώ και τα λειτουργικά της έξοδα (δαπάνες) ήταν 25.000 ευρώ τότε τα κέρδη της θα είναι 100.000-60.000-25.000= 15.000 ευρώ. Άρα ο φόρος εισοδήματος θα υπολογισθεί με βάση τον φορολογικό συντελεστή στην αντίστοιχη κλίμακα με βάση το εισόδημα. Αν το αποτέλεσμα της πράξη θα ήταν αρνητικό τότε η επιχείρηση θα είχε ζημιά και δεν θα πρόκυπτε φόρος.

Πως υπολογίζεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ προκύπτει από την αφαίρεση του φόρου που έχει εισπραχθεί από τις πωλήσεις της επιχείρησης και του ποσού του φόρου που έχει πληρώσει η επιχείρηση κατά τις αγορές της. Έτσι αν σε ένα τρίμηνο πραγματοποιήθηκα πωλήσεις αξίας 10.000 ευρώ που υπάγονται σε ΦΠΑ 24% και αγορές εμπορευμάτων και δαπάνες αξίας 5.000 ευρώ υπαγόμενες και αυτές σε ΦΠΑ 24% τότε ο ΦΠΑ που έχει εισπράξει είναι 10.000×24%= 2.400 και ο ΦΠΑ που έχει πληρώσει 5.000×24%= 1.200 ευρώ. Άρα ο ΦΠΑ που πρέπει να αποδώσει είναι στο δημόσιο είναι 2.400-1.200= 1.200 ευρώ. Αν ο ΦΠΑ που έχει εισπράξει είναι μικρότερος από τον ΦΠΑ που έχει πληρώσει τότε το αποτέλεσμα θα είναι πιστωτικό και το πιστωτικό αυτό ποσό θα μεταφερθεί για την επόμενη περίοδο.

Πως υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τις μεικτές αποδοχές του κατώτατου μισθού ο οποίος είναι τα 586,08. Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά υπολογίζεται με το συντελεστή 26,95% (20% για το κλάδο της κύριας σύνταξης και 6,95% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Έτσι η ελάχιστη μηνιαία εισφορά είναι 586,08×26,95%=157,95 συν 10 ευρώ εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ =167,95. Αν όμως τα ετήσια κέρδη του επιχειρηματία υπερβαίνουν το ποσό των 7.032,96 (586,08×12) τότε οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται αναλογικά.

Πως υπολογίζεται το κόστος ενός εργαζομένου

Για να υπολογιστεί το κόστος ενός εργαζομένου που ο επιχειρηματίας θέλει να του δίνει καθαρό μισθό 492,31 (κατώτατος μισθός εργαζομένου άνω των 25 ετών σύμφωνα με την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας) πρέπει να υπολογίσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου και τις εργοδοτικές εισφορές.

Εισφορές εργαζομένου: Οι εισφορές του εργαζομένου είναι το 16% του μεικτού μισθού. Για να υπολογίσουμε τον μεικτό μισθό όταν γνωρίζουμε τον καθαρό τότε πολλαπλασιάζουμε τον καθαρό με τον συντελεστή 1,19047. Άρα 492,31×1,19047= 586,08 ευρώ. Οπότε οι εισφορές του ασφαλισμένου είναι 586,08×16%= 93,77 ευρώ

Εισφορές εργοδότη: Οι εργοδοτικές εισφορές είναι το 25,06% του μεικτού μισθού. Οπότε 586,08×25,06%= 146,87 ευρώ

Άρα οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι 93,77+146,87=240,64 ευρώ και το συνολικό κόστος του εργαζομένου 492,31+240,64= 732,95 ευρώ

Για ετήσιους μισθούς που υπερβαίνουν το αφορολόγητο τότε υπολογίζεται και παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA