Εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ 2017: Ποιοι το δικαιούνται

11 Οκτωβρίου 2017

Στις 12 Οκτωβρίου 2017 ξεκινάει  η υποβολή των αιτήσεων του ειδικού εποχικού βοηθήματος στον ΟΑΕΔ από τους δικαιούχους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.oaed.gr, είτε στον  ΟΑΕΔ, είτε μέσω ΚΕΠ. Η ημερομηνία λήξης  της υποβολής των αιτήσεων είναι η 30 Νοεμβρίου 2017.

Πίνακας με τα επαγγέλματα και το ύψος του βοηθήματος

ΚΛΑΔΟΣΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΗμερομίσθια2016ΠΟΣΟ
Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου 75 και όχι άνω των 50από 1/10-31/12458,15
Οικοδόμοι 95-210678,06
Μουσικοί-τραγουδιστές50-210458,15
Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες50-240641,41
Καπνεργάτες50-210641,41
Αγγειοπλ.- κεραμομ.- πλινθοπ50-210641,41
Ναυπ/κή ζώνη50-230641,41
Ηθοποιοί50-210458,15
Υποδηματεργάτες50-210458,15
Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου50-210458,15
Ελεγκτές κιν/φου –θεάτρου50-210458,15
Ταμίες κιν/φου-θεάτρου50-210458,15
Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης50-210458,15
Ταξιθέτες θεάτρου – κιν/φου50-210458,15
Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικώνοδοποιητικώνκ.λ.π. μηχανημάτων70-210458,15
Σμυριδορύκτες Νάξου50-240916,30

Προϋποθέσεις χορήγησης

  1. Να έχουν τα παραπάνω ημερομίσθια
  2. Να απασχολήθηκαν αποκλειστικά στον κλάδο κατά το προηγούμενο, της καταβολής του βοηθήματος, ημερολογιακό έτος.
  3. Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.
  4. Να έχουν την ιδιότητα κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11).
    5. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.
    6. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.

Δικαιολογητικά

Ι Οικοδόμοι

1) Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

α) ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου.

β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2017

γ) δεν απασχολούν περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι.

δ) δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των 495,75 €.

2) Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών που δε διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής.

ΙΙ Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)

Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

1) α) κατά το έτος 2017 ασκούν το επάγγελμα του…………

β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2017.

γ) δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των 495,75 €.

2) α) προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

β) προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών & εκσκαπτικών μηχανημάτων, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

γ) προκειμένου για τους σμυριδορύκτες Νάξου βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας

3) Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών που δε διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA