Η απογραφή αποθεμάτων για το έτος 2017. Υποχρεώσεις, απαλλαγές και παραδείγματα.

11 Ιανουαρίου 2018

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να προσδιορίσουν τα αποτελέσματα χρήσης (κέρδος ή ζημιά), διενεργούν απογραφή στα αποθέματά τους ώστε να υπολογίσουν το κόστος πωληθέντων. Το κόστος πωληθέντων προκύπτει από τις αγορές χρήσης, συν την απογραφή έναρξης, μείον την απογραφή λήξης. Για παράδειγμα αν μια επιχείρηση κατά το έτος 2017 πραγματοποίησε αγορές εμπορευμάτων 200.000 ευρώ, είχε απογραφή έναρξης το 2017 30.000 ευρώ και απογραφή λήξης στις 31/12/2017 60.000 ευρώ, τότε το κόστος πωληθέντων ισούται με 200.000+30.000-60.000=170.000 ευρώ.

Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση διενέργειας απογραφής

Οι επιχειρήσεις που το ύψος του καθαρού κύκλου εργασιών τους είναι μικρότερο από το ποσό των 150.000 ευρώ και ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων (ν.4308/2014 άρθ. 1 Παρ. 2γ ) απαλλάσσονται από την διενέργεια απογραφής. Ο κύκλος εργασιών σε επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 12 μηνών μέσα στο έτος, υπολογίζεται κάνοντας αναγωγή σε ετήσια βάση. Στον υπολογισμό των μηνών για την αναγωγή στην ετήσια βάση, ως μήνας θεωρείται το διάστημα που είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 15 ημερών. Αν η επιχείρηση έχει λειτουργήσει για διάστημα μικρότερο των 4 μηνών μέσα στο έτος, τότε δεν γίνεται αναγωγή για το διάστημα αυτό, οπότε ως κύκλος εργασιών λαμβάνεται ο πραγματικός.

Προαιρετική απογραφή

Αν μια επιχείρηση που δεν έχει υποχρέωση απογραφής διενεργήσει προαιρετική απογραφή τότε έχει υποχρέωση να διενεργεί για ακόμα 3 χρήσεις. Την πρώτη περίοδο που θα επιλέξει να διενεργήσει προαιρετική απογραφή, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων δεν θα λάβει υπόψη του απογραφή έναρξης, αφού κατά την προηγούμενη χρήση έχει εκπέσει φορολογικά το σύνολο των αγορών της. Στην περίπτωση που η επιχείρηση αποφασίσει να σταματήσει να διενεργεί απογραφή τότε για την πρώτη χρήση μετά την παύση για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων δεν λαμβάνεται υπόψη η απογραφή λήξης της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο τις αγορές της χρήσης.

Απαλλαγή διενέργειας απογραφής

Από την διενέργεια απογραφής απαλλάσσονται οι πολύ μικρές οντότητες (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ κτλ) που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους (δηλαδή άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών) μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: Αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες παντοπωλεία, μίνι μάρκετ, κρεοπωλεία κ.α. εφόσον οι πωλήσεις τους είναι λιανικές η κυρίως λιανικές. Για να θεωρηθεί ότι  μία επιχείρηση πωλεί λιανικά η κυρίως λιανικά θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των πωλήσεών του να είναι λιανικές. Επίσης από τη απογραφή απαλλάσσονται ανεξάρτητα από το αν οι πωλήσεις τους προέρχονται από την λιανική ή την χονδρική και τα περίπτερα, φαρμακεία, ανθοπωλεία, βιβλιοπωλεία, φωτογραφεία, οι αγρότες του ειδικού και του κανονικού καθεστώτος κ.α. Αναλυτικός  πίνακας με τα επαγγέλματα που απαλλάσσονται βρίσκεται στην ΠΟΛ. 1019/19-01-2015

Περιπτώσεις απογραφών κατά την 31.12.2017

Επιχειρήσεις που διενέργησαν υποχρεωτικά απογραφή το 2016: Αν υπερέβησαν και το 2017 το όριο των 150.000 ευρώ διενεργούν πάλι υποχρεωτικά απογραφή. Στην περίπτωση που το 2017 δεν υπερέβησαν το όριο των 150.000 ευρώ τότε μπορούν να μην διενεργήσουν ή να διενεργήσουν προαιρετικά απογραφή. Στην περίπτωση που δεν θα διενεργήσουν απογραφή, η απογραφή έναρξης και λήξης για το 2017 θα είναι μηδέν.

Επιχειρήσεις που το 2016 διενέργησαν προαιρετικά απογραφή: Αν το 2017 υπερέβησαν το όριο των 150.000 ευρώ, τότε και το 2017 θα πρέπει να διενεργήσουν υποχρεωτικά απογραφή. Εάν δεν έχουν υπερβεί το όριο των 150.000 ευρώ τότε μπορούν να μην διενεργήσουν, αρκεί να έχει παρέλθει η τριετία την οποία έχουν υποχρέωση. Αν σταματήσουν να διενεργούν απογραφή τότε η απογραφή έναρξης και λήξης για το 2017 θα είναι μηδέν

Επιχειρήσεις που το 2016 απαλλάσσονταν από την διενέργεια απογραφής:  Εάν το 2017 υπερέβησαν το όριο των 150.000 ευρώ τότε πρέπει να διενεργήσουν υποχρεωτικά απογραφή και η απογραφή έναρξης θα είναι μηδέν. Εάν δεν υπερβούν τις 150.000 ευρώ συνεχίζουν να απαλλάσσονται.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA