Ποια είναι τα αδικήματα φοροδιαφυγής και πως τιμωρούνται

25 Αυγούστου 2018

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Αντιμέτωποι με ποινές που ξεκινούν από 3 μήνες φυλάκιση και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 20 χρόνια κάθειρξη βρίσκονται όσοι διαπράττουν εγκλήματα φοροδιαφυγής.

Ποια είναι τα εγκλήματα φοροδιαφυγής

Έγκλημα φοροδιαφυγής για τον Φόρο Εισοδήματος, τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) τον  Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), τον φόρο κύκλου εργασιών, τον φόρο ασφαλίστρων, τους παρακρατούμενους και επιριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές και τον φόρο πλοίων, διαπράττει οποίος με πρόθεση του αποκρύπτει φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, είτε παραλείποντας να υποβάλει δήλωση, είτε υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση, είτε καταχωρίζοντας στα λογιστικά βιβλία εικονικές δαπάνες έτσι ώστε ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν εμφανιστεί υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Οι ανωτέρω παραβάσεις τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος και με ποινή κάθειρξης εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση του προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς ποσό φόρου μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ. Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής σχετικά με τον ΦΠΑ τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών εφόσον ο φόρος που έχει αποκρυβεί υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και με κάθειρξη αν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Έκδοση και αποδοχή πλαστών, εικονικών και νόθευση φορολογικών στοιχείων

Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει και όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και όποιος τα αποδέχεται καθώς και όποιος τα νοθεύει ανεξάρτητα από το εάν διαφεύγει ή όχι την πληρωμή του φόρου. Οι ποινές σε αυτές τις περιπτώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών ανεξαρτήτως της αναγραφόμενης αξίας συναλλαγής.

Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους εφόσον η συνολική αξία των πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ και

Ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Οι παραπάνω ποινές για τα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία δεν ισχύουν αν τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την διάπραξη αδικημάτων σχετικά με τις παραβάσεις που αναλύσαμε στην προηγούμενη παράγραφο και αφορούσαν στη απόκρυψη  φόρων άνω των 50.000, 100.000 και 150.000 ευρώ αντίστοιχα όπου σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι αντίστοιχες ποινές.

Όλες οι ποινές εξαρτώνται από το ύψος του φόρου που αποκρύφθηκε ή δεν αποδόθηκε, καθώς και από την διάρκεια της απόκρυψης ή μη απόδοσης ή διακράτησης και συνιστά επιβαρυντική περίσταση για τον δράστη η μεταχείριση ιδιαίτερων τεχνασμάτων.

Αυτουργοί, συνεργοί, συμμέτοχοι

Ποινική ευθύνη για την διάπραξη εγκλημάτων φοροδιαφυγής έχει και όποιος με οποιανδήποτε τρόπο εν γνώσει του συμπράττει η προσφέρει άμεση συνδρομή για την τέλεση των πιο πάνω αδικημάτων καθώς και ο εν γνώση του υπογράφων ανακριβή δήλωση ως πληρεξούσιος.

Ποινική δίωξη, παραγραφή

Στις περιπτώσεις τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά και ασκείται αυτεπαγγέλτως ποινική δίωξη. Η άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιων διοικητικών δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Για τα αδικήματα που τελέσθηκαν έως 31.12.2013 συνεχίζει να ισχύει η διάταξη που προβλέπει την απαλλαγή του φορολογούμενου από την ποινική δίωξη εφόσον θα καταβάλει το ποσό του φόρου ακόμα και αν η παράβαση διαπιστωθει μετά την 1.1.2014 όπου ισχύει ο νέος κώδικας φορολογικών διαδικασιών. Η παραγραφή των εγκλημάτων αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης από την προσφυγή ενώ αν δεν ασκηθεί προσφυγή από την πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής.

Ενδικοφανής προσφυγή

Εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη εκδοθεί εις βάρος του από τη φορολογική διοίκηση, μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον φορολογούμενο εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης και σε 60 ημέρες αν πρόκειται για φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

Τέλος στις υποθέσεις που δικάζονται εγκλήματα φοροδιαφυγής σε βαθμό πλημμελήματος, το δημόσιο πρέπει να βρίσκεται στο δικαστήριο ως πολιτική αγωγή και να διεκδικεί επιπλέον ποσό τουλάχιστον 10% από τους φόρους και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA