Ποιες δαπάνες των επιχειρήσεων αναγνωρίζει η εφορία

27 Απριλίου 2019

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Παραθέτουμε ένα χρήσιμο οδηγό για κάθε επαγγελματία προκειμένου να γνωρίζει ποια από τα έξοδα που πραγματοποιεί, μπορούν να αναγνωριστούν και να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά του, ώστε να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα.

Γενικοί κανόνες έκπτωσης δαπανών

Κανόνας 1ος. Οι δαπάνες να πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

Κανόνας 2ος. Οι δαπάνες να αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, βάση στοιχείων της Φορολογικής Διοίκησης.

Κανόνας 3ος. Να εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και να αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Ειδικοί κανόνες έκπτωσης δαπανών

Για να εκπέσει μια δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα θα πρέπει να πληροί τους 3 γενικούς κανόνες και ταυτόχρονα να μην έρχεται σε αντίθεση με κάποιον από τους ειδικούς κανόνες.

Εξόφληση δαπανών αξίας προ ΦΠΑ άνω των 500,00 ευρώ με την χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής (είτε τμηματικά, είτε ολικά). Εξαιρούνται τα μισθώματα, οι τόκοι, και οι μισθοδοσίες.

Οι δαπάνες μισθοδοσίας προκειμένου να αναγνωριστούν θα πρέπει η εξόφλησή τους να έχει γίνει μέσω τράπεζας ανεξαρτήτως ποσού. Δεν ισχύει για τις παροχές σε είδος.

Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν στο έτος που καταβάλλονται, δηλαδή ότι ποσό πληρωθεί από 1/1 μέχρι 31/12 εκπίπτει στο το έτος που καταβλήθηκε και δεν εξετάζεται πλέον αν χαρακτηρίζονται εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες από την ασφαλιστική νομοθεσία και ούτε αν αφορά ρύθμιση οφειλών ή ετήσια εκκαθάριση.

Οι ασφαλιστικές εισφορές εταίρων μελών προσωπικών εταιριών (Ο.Ε./Ε.Ε./Αστικές Εταιρίες) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας εκτός εάν ο εταίρος έχει και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν στην ατομική του επιχείρηση. Αν συμμετέχει και σε άλλες προσωπικές εταιρίες τότε εκπίπτουν σε αυτή που έχει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.

Οι ασφαλιστικές εισφορές εταίρων Ε.Π.Ε. εφόσον ασκούν και ατομική επιχείρηση εκπίπτουν από αυτήν, αλλιώς δεν εκπίπτουν φορολογικά.

Για τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα οι ασφαλιστικές τους εισφορές εκπίπτουν απευθείας στην προσωπική τους φορολογική δήλωση και μειώνουν το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες. Εφόσον όμως ασκούν και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα τότε εκπίπτουν σε αυτήν.

Αμοιβές μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών: όταν συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό μεγαλύτερο το 3%  έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. Στην περίπτωση που δεν λαμβάνουν αμοιβή από την Α.Ε. και έχουν και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα τότε οι εισφορές εκπίπτουν στην ατομική τους επιχείρηση ενώ αν δεν έχουν τότε δεν εκπίπτουν φορολογικά. Στην περίπτωση που λαμβάνουν αμοιβή από την Α.Ε. και έχον και ατομική εκπίπτουν στην ατομική ενώ αν δεν έχουν ατομική μειώνουν το φορολογητέο του εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στην προσωπική τους δήλωση.

Οι τόκοι δανείων από τρίτους (δηλαδή πλην των τραπεζικών και ομολογιακών δανείων) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μέχρι το ύψος του επιτοκίου που δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος πριν την ημερομηνία δανεισμού. Εφόσον το επιτόκιο δανεισμού είναι μεγαλύτερο από αυτό της ΤτΕ τότε το υπερβάλλον ποσό των τόκων δεν εκπίπτει. Στους τόκους αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι υπερημερίας.

Το ποσό που καταβάλλεται για την αγορά παγίων δεν εκπίπτει στο έτος αγοράς αλλά για αναγνωρίζεται ως έξοδο με την διενέργεια αποσβέσεων με τους συντελεστές που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία. Εξαίρεση αποτελούν τα παγία που η αξία κτήσης τους είναι έως 1.500 ευρώ όπου η φορολογική νομοθεσία μας δίνει το δικαίωμα να τα αποσβέσουμε 100% στο έτος της αγοράς τους.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά ποσοστό 100% εάν το ποσό είναι μέχρι 1.000 ευρώ, έχει υπερβεί τους 12 μήνες ληξιπρόθεσμο και έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο τον 1.000 ευρώ τότε αναγνωρίζεται ως επισφαλής απαίτηση ως εξής: για ληξιπρόθεσμή απαίτηση από 12 έως 18 μήνες κατά 50%, για 18 έως 24 μήνες κατά 75% και για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών κατά 100%.

Το τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιόχρηση ακινήτου εκπίπτει μέχρι του ποσού που δεν υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας.

Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν την σίτιση και διαμονή πελατών οι εργαζομένων της μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και να μην υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά

Δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνες επιπλέον των περιπτώσεων που δεν τηρούν τους γενικούς και ειδικούς κανόνες που αναφέρθηκαν παραπάνω και:

Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Το τεκμαρτό μίσθωμα που προκύπτει από την δωρεάν παραχώρηση ακινήτου.

Οι φόροι και τα τέλη όπως ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης και ο ΦΠΑ που έχει εκπέσει ως ΦΠΑ εισροών.

Τα πρόστιμα, οι ποινές, και οι προσαυξήσεις/τόκοι που καταβάλλονται για την παραβίαση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.

Η παροχή και λήψη αμοιβών σε χρήμα ή σε είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA