Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση και ποιες είναι οι προθεσμίες τους.

31 Μαΐου 2017

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού.  

Συνεχίζεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2017 και θεωρούμε χρήσιμο για όλους να γνωρίζουν αν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση και την λήξη των προθεσμιών τους.

Υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης: Για τις φετινές δηλώσεις υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997, και κατά το 2016 απέκτησαν εισοδήματα, είτε πραγματικά (φορολογητέα ή απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματος), είτε τεκμαρτά δηλαδή, είχαν κάποιο σπίτι ή κάποιο αυτοκίνητο κτλ.

Δηλώσεις ανήλικων παιδιών: Τα ανήλικα τέκνα των φορολογουμένων, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί από 01/01/1998 και μετά, υποβάλλουν φορολογική δήλωση μόνο όταν αποκτούν εισόδημα από εργασία ή από συντάξεις που λαμβάνουν λόγω θανάτου του πατέρα τους ή της μητέρας τους. Όλα τα υπόλοιπα εισοδήματα που αποκτούν προστίθενται στα εισοδήματα του πατέρα, εκτός αν ασκεί την γονική μέριμνα η μητέρα.

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού: Οι κάτοικοι του εξωτερικού που είναι δηλωμένοι στο μητρώο ως φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού, υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, όπως πχ τόκους, ενοίκια κτλ. Αντίθετα όσοι κάτοικοι του εξωτερικού δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση, ακόμα και αν έχουν στην Ελλάδα κάποια κατοικία ή κάποιο αυτοκίνητο ή απέκτησαν κάποιο περιουσιακό στοιχείο.

Μη υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης: Όσοι φορολογούμενοι με βάση τα παραπάνω δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, καθώς και οι κεκραμένοι μοναχοί οι οποίοι έχουν μόνο σύνταξη έως 9.500 ευρώ, αποδεικνύουν την μη υποχρέωσή τους για υποβολή φορολογικής δήλωσης με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, την οποία είναι υποχρεωμένες να δέχονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

Οι δηλώσεις για να χαρακτηρισθούν εμπρόθεσμες και να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως και τις παρακάτω ημερομηνίες όπως αναφέρονται αναλυτικά:

Φυσικά Πρόσωπα: Οι δηλώσεις των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών, των ατομικών επιχειρήσεων και όλων των υπόλοιπων φυσικών προσώπων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω τις ιστοσελίδας του Υπουργείου (taxisnet.gr) έως και τις 30 Ιουνίου 2017.

Φυσικά Πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία: Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και 15 ημέρες μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων των νομικών προσώπων. Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων λήγουν στις 30 Ιουνίου 2017 οπότε η προθεσμία των εταίρων για την υποβολή της δήλωσής τους λήγει στις 15 Ιουλίου 2017. Ειδικά για φέτος, όπου η 15η Ιουλίου είναι ημέρα Σαββάτο οι δηλώσεις τους μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017.

Φυσικών Προσώπων που μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό: Οι δηλώσεις όσων άλλαξαν την φορολογική τους κατοικία κατά το φορολογικό έτος 2016, υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα), σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, έως τις 31 Δεκεμβρίου*.

Δηλώσεις αποβιωσάντων το έτος 2016 που τις υποβάλλουν οι κληρονόμοι τους: Η προθεσμία των κληρονόμων για την υποβολή της δήλωσης αποβιωσάντων κατά το έτος 2016 είναι έως και τις 31 Δεκεμβρίου* και υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. Απαραίτητη ενέργεια πριν την υποβολή της δήλωσης, είναι η ενημέρωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Αναδρομικές αποδοχές φυσικών προσώπων: Οι φορολογούμενοι που κατά το έτος 2016 έχουν εισπράξει αναδρομικά μισθών και συντάξεων, τα οποία αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν εκδοθεί το 2017, υποχρεούνται να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται χειρόγραφα στην Δ.Ο.Υ. και χωρίς κυρώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου*.

*Ειδικά για φέτος όπου η 31η Δεκεμβρίου είναι ημέρα Κυριακή, οι δηλώσεις με αυτήν την προθεσμία υποβολής  μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2018.

Νομικά Πρόσωπα: Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την τελευταία ημέρα του 6ου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. Για όλα τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία,  το φορολογικό έτος τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016, άρα η προθεσμία των δηλώσεών τους είναι έως 30 Ιουνίου 2017.

Τροποιητικές – Συμπληρωματικές αρχικές δηλώσεις: Για να χαρακτηρισθεί μια τροποποιητική δήλωση ως αρχική και όχι ως εκπρόθεσμη, θα πρέπει να υποβληθεί έως και την ημερομηνία στην οποία λήγει και η αντίστοιχη προθεσμία των αρχικών δηλώσεων.

Δικαίος Ν. Ιωάννης

Ο Δικαίος Ιωάννης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός και δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα στην οδό Κεφάλα 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721099499. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA