Πρόστιμα εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων και παραδείγματα

15 Ιουλίου 2017

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης.

Πέρασε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016, η οποία μετά τις παρατάσεις ήταν η 21 Ιουλίου και πλέον όσοι φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς σε αυτήν την υποχρέωσή τους, οι δηλώσεις που θα υποβάλλουν, είτε αρχικές είτε  τροποποιητικές, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. Για την επιβολή των προστίμων, που κυμαίνονται από 100 έως και 500 ευρώ, η νομοθεσία διαχωρίζει τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής σε 3 κατηγορίες, τις οποίες θα αναλύσουμε αμέσως πιο κάτω.

  • Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων μη υπόχρεων σε τήρηση αρχείων.

Στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, δηλαδή είτε είναι μηδενικό, είτε πιστωτικό, είτε χρεωστικό. Επίσης 100 ευρώ πρόστιμο επιβάλλεται και στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις  ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της αρχικής εκκαθάρισης. Επιπλέον όταν η αρχική εκπρόθεσμη δήλωση είναι χρεωστική ή στην εκπρόθεσμη τροποιητική δήλωση αυξάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο, επιβάλλεται και προσαύξηση φόρου 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.

  • Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων με απλογραφικά βιβλία.

Στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις των φυσικών και των νομικών προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίες είναι πιστωτικές ή μηδενικές επιβάλλεται πρόστιμο ύψος 100 ευρώ ενώ στις χρεωστικές αρχικές δηλώσεις επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ. Στις τροποποιητικές δηλώσεις, όπου η τελική εκκαθάριση θα είναι πιστωτική ή μηδενική, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ  και στις περιπτώσεις όπου η τελική εκκαθάριση θα είναι χρεωστική ή θα αυξάνει και άλλο το χρεωστικό υπόλοιπο 250 ευρώ. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, όπου το ποσό του φόρου που θα προκύψει από την τροποποιητική δήλωση θα οφείλεται μόνο στο τέλος επιτηδεύματος, όπου το πρόστιμο θα είναι 100 ευρώ.

  • Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων με διπλογραφικά βιβλία.

Στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις των φυσικών και των νομικών προσώπων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες είναι πιστωτικές ή μηδενικές επιβάλλεται πρόστιμό ύψους 100 ευρώ, ενώ στις χρεωστικές αρχικές δηλώσεις επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. Επίσης 100 ευρώ πρόστιμο επιβάλλεται και στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο και 500 ευρώ στις τροποποιητικές δηλώσεις που προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο ή θα αυξάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης.

Παράδειγμα 1ο

Φυσικό πρόσωπο υποβάλλει φορολογική δήλωση στις 29 Ιουλίου 2017 και το αποτέλεσμά της είναι πιστωτικό: Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Παράδειγμα 2ο

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα που τηρεί απλογραφικά βιβλία υποβάλλει αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις 5 Αυγούστου 2017 και το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό 1.500 ευρώ: Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου 0,73% για την πρώτη δόση 500*0,73% = 3,65 ευρώ.

Παράδειγμα 3ο

Νομικό πρόσωπο που τηρεί διπλογραφικά βιβλία υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις 5 Αύγουστου 2017  με χρεωστικό υπόλοιπο 3.000 ευρώ ενώ η αρχική ήταν χρεωστική 1.500 ευρώ: Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου 0,73% για το υπερβάλλον ποσό της πρώτης δόσης 250*0,73% = 1,83 ευρώ. *Η δόση με βάσει την αρχική δήλωση ήταν 250 ευρώ (1.500 ευρώ/6 δόσεις) ενώ μετά την τροποποιητική διαμορφώθηκε στα 500 ευρώ (3.000 ευρώ/6 δόσεις).

Να υπενθυμίσουμε ότι δεν θεωρούνται ακόμα εκπρόθεσμες οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, οι οποίες λήγουν στις 16 Αυγούστου 2017. Επίσης δεν θεωρούνται εκπρόθεσμες οι δηλώσεις των αποβιωσάντων κατά το έτος 2016, οι δηλώσεις όσων άλλαξαν την φορολογική τους κατοικία κατά το έτος 2016 και οι τροποποιητικές δηλώσεις για τις αναδρομικές αποδοχές φυσικών προσώπων που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2016, οι οποίες λήγουν στις 2 Ιανουαρίου 2018.

Δικαίος Ν. Ιωάννης

Ο Δικαίος Ιωάννης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα στην οδό Κεφάλα 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721099499. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA