Πώς μπορείς να ρυθμίσεις και να διαγράψεις οφειλές με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

1 Σεπτεμβρίου 2017

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης

Στις 3 Αυγούστου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή  στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και από την πρώτη κιόλας ημέρα περισσότερες από 2.400 επιχειρήσεις ξεκίνησαν τις διαδικασίες υποβολής της  αίτησης. Ο νόμος έχει προσωρινή διάρκεια και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου του 2018

Η επιχείρηση και οι πιστωτές της μπορούν να συμφωνήσουν, μεταξύ άλλων, τη διαγραφή μέρους των απαιτήσεων, την απονομή περιόδου χάριτος, τη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων και την εξόφλησή τους σε περισσότερες δόσεις, τη μείωση του επιτοκίου, την εξάρτηση καταβολής τόκων από το ύψος των κερδών της επιχείρησης, την κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων με έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων κ.α.

 • Ποιοι έχουν δικαίωμα υπαγωγής;

Δικαίωμα υπαγωγής στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή κάθε ατομική επιχείρηση και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα . Επιπλέον θα πρέπει να έχει την φορολογική κατοικία  του στην Ελλάδα. Αν δεν είναι πλέον ενεργή επιχείρηση δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση εκτός και αν κάνει επανέναρξη.

 • Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν;

                Μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές προς το δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμοι κλπ), προς τις τράπεζες και προς άλλους πιστωτές φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι οφειλές αυτές θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ και να έχουν γεννηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

 • Έχω οφειλές λιγότερες από 20.000 ευρώ στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Μπορώ να τις ρυθμίσω με τον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Ναι, το δημόσιο συμμετέχει και αυτό στην διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού και οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές, μικρότερες και των 20.000 ευρώ, φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές (πλην των εισφορών εργαζομένων) ακόμα και να διαγράψουν πρόστιμα και προσαυξήσεις των οφειλών αυτών.

 • Πως ρυθμίζονται οι οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία;

Το δημόσιο με την συμμετοχή του στην διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέπει ρύθμιση οφειλών έως 36 δόσεις για οφειλές έως 3.000 ευρώ χωρίς την δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού και για οφειλές άνω των 3.000 ευρώ έως 120 δόσεις με δυνατότητα διαγραφής προστίμων και προσαυξήσεων. Και για τις 2 περιπτώσεις  η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι τα 50 ευρώ.

 • Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας;

                Για να κάνει ο οφειλέτης χρήση του εξωδικαστικού μηχανισμού θα πρέπει, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία να έχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε τουλάχιστον μια από τις τρεις τελευταίες χρήσεις και εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία να έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή να έχει θετική καθαρή θέση (equity) σε τουλάχιστον μια από τις 3 τελευταίες χρήσεις. Αν τις 3 τελευταίες χρήσεις (2014,2015,2016) έχει ζημία δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση το 2017 και θα πρέπει να περιμένει,  αν το 2017 δηλώσει κέρδη, να υποβάλει την αίτηση το 2018.

 • Τι περιέχει η αίτηση που θα υποβληθεί;

                Η αίτηση που υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) περιλαμβάνει: α) τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ), β) κατάλογο όλων των πιστωτών του και των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, γ) την πρόταση του οφειλέτη για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του και δ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του, δηλαδή τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

 • Τι είναι ο συντονιστής, ποιος είναι ο ρόλος του;

Ο Συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης της επιχείρησης και φροντίζει για την αποκατάσταση λαθών, κοινοποιεί την αίτηση στους πιστωτές και εξασφαλίζει την παραλαβή της, βεβαιώνει ότι οι πιστωτές επεξεργάζονται την πρόταση ρύθμισης οφειλών της επιχείρησης και φροντίζει για την ψήφιση από τους πιστωτές προτάσεων ρύθμισης της αιτούμενης επιχείρησης ή αντιπροτάσεων που κατατίθενται, συγκεντρώνει τυχόν ενστάσεις και, με το πέρας της διαπραγμάτευσης, συντάσσει το σχετικό πρακτικό που την ολοκληρώνει.

 • Ποια είναι η αμοιβή του συντονιστή και ποιος την επιβαρύνεται;

                Η αμοιβή του συντονιστή καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης. Στις μικρές επιχειρήσεις δηλαδή αυτές που κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) 2.000.000 ευρώ η αμοιβή είναι 200 ευρώ και για τις μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 2.500.000 ευρώ ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) υψηλότερες των 2.000.000 ευρώ είναι 400 ευρώ. Αν ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές δεν συμφωνήσουν διαφορετικά, το ποσό της αμοιβής του συντονιστή βαρύνει το μέρος που προκάλεσε την υποβολή αίτησης για έναρξη της διαδικασίας και προκαταβάλλεται στον συντονιστή πριν από τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης.

 • Ποιος είναι ο εμπειρογνώμονας και πότε είναι απαραίτητος;

Ως εμπειρογνώμονας μπορεί να διοριστεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών. Ο διορισμός του είναι υποχρεωτικός μόνο  όταν ο οφειλέτης εντάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων και επιλέγεται από την απόλυτη πλειοψηφία των πιστωτών αλλά και του οφειλέτη.

 • Τι ισχύει για τους εγγυητές και για τους συνοφειλέτες;

Οι εγγυητές ευνοούνται σε κάθε περίπτωση από τη συμφωνία, ανεξαρτήτως εάν έχουν συνυποβάλλει αίτηση με τον αιτούμενο οφειλέτη. Σε αντίθεση με τους εγγυητές  οι συνοφειλέτες δεν ωφελούνται εάν δεν συνυποβάλλουν αίτηση με τον οφειλέτη και η διαδικασία ρύθμισης οφειλών έχει ολοκληρωθεί με τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών για τις οφειλές που ευθύνονται  οι συνοφειλέτες.

 • Ποιες είναι οι συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας;

                Αν ο οφειλέτης, δεν καταβάλει προς οποιονδήποτε πιστωτή οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους. Μετά την ακύρωση της σύμβασης όσα ποσά έχουν καταβληθεί από τον οφειλέτη αφαιρούνται από τα συνολικά ποσά των οφειλών και  τα χρέη της επιχείρησης αναβιώνουν, δηλαδή επανέρχονται στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν την αίτηση της ρύθμισης.

 • Γίνεται αναστολή πλειστηριασμών εφόσον ο οφειλέτης ενταχθεί στον μηχανισμό;

Ο οφειλέτης προστατεύεται πλήρως από καταδιωκτικά μέτρα, πλειστηριασμούς και κατασχέσεις των πιστωτών εναντίον του καθώς και από την λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εναντίον του, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.

Ο Δικαίος Ιωάννης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα στην οδό Κεφάλα 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721099499. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA