Πώς μπορούν οι αγρότες να εξασφαλίσουν το «αφορολόγητο»;

17 Μαΐου 2017

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού.   

Ο χαρακτηρισμός του «κατ’ επάγγελμα» αγρότη έχει ιδιαίτερη σημασία στη φορολόγηση των αγροτών, αφού είναι αυτοί που δικαιούνται τη μείωση του φόρου, δηλαδή είναι αυτοί που έχουν το «αφορολόγητο». Το taxisnet έχει αντλήσει τα στοιχεία  για το ποιοι φορολογούμενοι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και οι αντίστοιχοι κωδικοί των φορολογικών δηλώσεων αυτών των αγροτών είναι προ-συμπληρωμένοι. Αν σε κάποιους επαγγελματίες αγρότες δεν είναι προ-συμπληρωμένοι οι κωδικοί, τότε θα πρέπει να μεταβούν στην υπηρεσία ΚΕΠΠΥΕΛ του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής τους και να εκδώσουν τη βεβαίωση του «κατ’ επάγγελμα» αγρότη. Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά επιλέγοντας το πεδίο «με επιφύλαξη», ώστε να μην γίνει εκκαθάριση και να μη βεβαιωθεί ο φόρος. Μετά την υποβολή θα πρέπει να μεταβούν στην Δ.Ο.Υ. με όλα τα δικαιολογητικά όπου και θα γίνει η εκκαθάριση.

Για τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως επαγγελματία αγρότη  πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει: α) Να έχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία, είτε κατά 100%, είτε κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας, αγροτική εκμετάλλευση ή να είναι νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης. β) Να μισθώνει αγροτική εκμετάλλευση έχοντας συνάψει μισθωτήριο ή να έχει συνάψει συμφωνητικό επίμορτου αγροληψίας (μισακές). γ) Για υδατοκαλλιέργειες θα πρέπει να έχει μισθώσει υδάτινη έκταση.
  2. Να ασχολείται επαγγελματικά με την αγροτική του δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. Για τον υπολογισμό του χρόνου εργασίας χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Ο συνολικός ετήσιος χρόνος εργασίας ορίζεται σε 1.750 ώρες, οπότε όσοι έχουν εξωαγροτική δραστηριότητα άνω των 1.225 ωρών, δηλαδή ξεπερνούν το 70% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες. Όταν το 100% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του αγρότη είναι αγροτικό, τότε και ο συνολικός χρόνος εργασίας του είναι και αυτός αγροτικός.
  3. Να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

Για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, τα εισοδήματα που προέρχονται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100 KW, τα εισοδήματα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10 δωματίων, οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής και τα εισοδήματα που προέρχονται από την παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων (εργόσημα). 

Τα εισοδήματα που δεν προσμετρούνται στο αγροτικό εισόδημα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία και συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.). 

Στο συνολικό εισόδημα που θα συγκριθεί με το αγροτικό δεν προσμετρούνται: α) το εισόδημα από ακίνητα β) το εισόδημα από κινητές αξίες, π.χ. μερίσματα, προμερίσματα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, χρεόγραφα κ.α. γ) οι τόκοι καταθέσεων δ) επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως προνομιακά επιδόματα ε) τα έξοδα παράστασης και οι αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.

  1. Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ασφάλιση στον ΟΓΑ αποδεικνύεται με μια βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή με μια Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
  2. Να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών, στο οποίο τηρούν λογιστικά βιβλία ή στο ειδικό καθεστώς, στο οποίο απαλλάσσονται νόμιμα από την τήρηση βιβλίων.

Εξαίρεση των 5 αυτών προϋποθέσεων είναι οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τους οποίους δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος και τα φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται στη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωμάτια ή στην διαχείριση  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW για το κριτήριο της ασφάλισης στον ΟΓΑ.

Δικαίος Ν. Ιωάννης

Ο Δικαίος Ιωάννης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός και δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα στην οδό Κεφάλα 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721099499. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA