Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων

11 Νοεμβρίου 2017

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Πως οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ για τα χρήματα που δεν έχουν εισπράξει

Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε την διαδικασία σχηματισμού προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων γιατί μέσω αυτής μπορούν οι επιχειρήσεις να προστατευτούν από την άδικη φορολόγηση για τα χρηματικά ποσά που δεν έχουν εισπράξει ποτέ.

Ποιοι και πώς μπορούν να σχηματίσουν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.

Πρόβλεψη για σχηματισμό επισφαλών απαιτήσεων μπορούν να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) και οποιασδήποτε εταιρικής μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κτλ). Οι προβλέψεις αυτές σχηματίζονται ως εξής:

Α. Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έως 1.000 ευρώ:

Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έως 1.000 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών η επιχείρηση μπορεί να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100%, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης.

Β. Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 1.000 ευρώ:

Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 1.000 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα από 12 έως 18 μήνες μπορεί να σχηματιστεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 50%, για διάστημα 18 έως 24 μήνες σε ποσοστό 75% και για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών  για το 100% της εν λόγω απαίτησης.

Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος της είσπραξης.

Οι κατάλληλες ενέργειες μπορούν να είναι ενδεικτικά: α) η άσκηση ένδικου βοηθήματος, β) η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, γ) η σφράγιση μιας επιταγής από την εκδότρια τράπεζα, και δ) η κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως κατάλληλες οι ενέργειες όπως η διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή η ανάθεση διεκδίκησης της απαίτησης σε εισπρακτικές εταιρίες.

Πότε γίνεται ανάκτηση της πρόβλεψης και πότε οριστική διαγραφή.

Εφόσον η επισφαλής απαίτηση εισπραχθεί τότε γίνεται ανάκτηση της πρόβλεψης ενώ για να γίνει οριστική διαγραφή θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι ανεπίδεκτη είσπραξης δηλαδή ότι ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος. Η αφερεγγυότητα μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά: α) με τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου με την οποία να υποχρεώνεται ο οφειλέτης σε εξόφληση β) με πιστοποιητικό του υποθηκοφυλακείου που να προκύπτει η μη ύπαρξη ακίνητης περιουσία του οφειλέτη ή τα υπάρχοντα με τα βάρη τους, γ) με συμφωνία εξυγίανσης από πτωχευτικό δικαστήριο δ) σε περιπτώσεις διακοπής εργασιών στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ), ε) σε περιπτώσεις που η επιχείρηση κηρύσσεται σε πτώχευση και από τους ισολογισμούς  προκύπτει ότι δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία.

Για ποιες απαιτήσεις δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων

Ο σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλής απαιτήσεις δεν επιτρέπεται α) για οφειλές του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες που έχουν δοθεί με την εγγύηση αυτών των φορέων, β) για οφειλές που καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια γ) για απατήσεις κατά των μετόχων ή εταίρων  της επιχείρησης και των θυγατρικών της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10%, εκτός αν για την αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεμοδικία ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτημα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Προμηθευτές της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΓΕ

Οδηγίες έχουν δοθεί με σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ για τον χειρισμό των επισφαλών απαιτήσεων των προμηθευτών της εταιρίας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΓΕ η οποία με την συμφωνία εξυγίανσης που  επικυρώθηκε από το πτωχευτικό δικαστήριο έχει διαγράψει οριστικά μέρος των απαιτήσεων. Έτσι με αυτές τις διατάξεις οι προμηθευτές της έχουν την δυνατότητα διαγραφής των ποσών που ποτέ δεν εισέπραξαν.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA