Φορολογικές Αποσβέσεις Παγίων

9 Δεκεμβρίου 2017

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Για τον υπολογισμό του αποτελέσματος χρήσης των επιχειρήσεων (κέρδη ή ζημιές) στο τέλος του έτους, διενεργούμε τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Τις φορολογικές αποσβέσεις έχει δικαίωμα να τις διενεργεί ο κύριος των παγίων, εκτός από την περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης όπου τις διενεργεί ο μισθωτής.

Ποια περιουσιακά στοιχεία χαρακτηρίζονται ως πάγια και πως διαχωρίζονται

Ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο χαρακτηρίζεται εκείνο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της επιχείρησης, και τα οφέλη από την χρήση του διαρκούν περισσότερο από ένα έτος. Διαχωρίζονται σε ενσώματα (υλικά) και ασώματα (άυλα). Ενσώματα (υλικά) πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι εδαφικές εκτάσεις, τα κτίρια, τα μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός, κτλ. Ασώματα (άυλα) είναι τα δικαιώματα, η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης, κτλ.

Συντελεστές και μέθοδος διενέργειας φορολογικών αποσβέσεων

Οι συντελεστές απόσβεσης του κόστους κτήσης ή κατασκευής των παγίων, του κόστους βελτιώσεων, ανανεώσεων και αποκατάστασης, αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο συμφώνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία παγίου της επιχείρησηςΣυντ.
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)4%
Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης5%
Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών5%
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού10%
Μέσα μεταφοράς ατόμων16%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές» )12%
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης10%
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό20%
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης10%
Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας40%

Έξοδα που πραγματοποιούνται σε ένα πάγιο στοιχείο

Τα έξοδα που γίνονται για βελτιώσεις και προσθήκες σε πάγια και έχουν ως σκοπό την επέκταση της οικονομικής ζωής του ή την βελτίωση της επίδοσής του, τότε αυτά προσαυξάνουν την αξία του και το κόστος αυτό υπόκεινται σε αποσβέσεις. Αντίθετα τα έξοδα που γίνονται για την συντήρηση και την επισκευή των παγίων καταχωρούνται ως έξοδα και δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις.

Εφάπαξ απόσβεση παγίων

Σε περίπτωση που ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης είναι αξίας μικρότερης των 1.500 ευρώ, μπορεί να αποσβεστεί εφάπαξ 100% μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Εφόσον σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο προκύπτει η διάρκεια ζωή του τότε ο συντελεστής απόσβεσης διαμορφώνεται ως εξής: Συντελεστής απόσβεσης = 1/ έτη διάρκειας ζωής. Για παράδειγμα η διάρκεια ενός δικαιώματος είναι 4 έτη τότε ο φορολογικός συντελεστής απόσβεσης είναι 1/4 = 25%.

Έναρξη των αποσβέσεων

Οι φορολογικές αποσβέσεις είναι υποχρεωτικές, διενεργούνται κάθε έτος και η έναρξή τους γίνεται από τον επόμενο μήνα από τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το πάγιο. Οι νέες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αναβάλλουν  την έναρξη των φορολογικών αποσβέσεων για τα 3 πρώτα φορολογικά έτη.

Μη διενέργεια ή διενέργεια με διαφορετικό συντελεστή

Αν δεν διενεργηθούν αποσβέσεις ή διενεργηθούν αποσβέσεις μικρότερες από αυτές που προβλέπεται  τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να τις διενεργήσει στο μέλλον και έτσι το ποσό αυτό χάνεται. Αν ο συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προβλέπεται, τότε το υπερβάλλον ποσό που προκύπτει δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως έξοδο.

Πάγια που δεν αποσβένονται

Τα έργα τέχνης, οι αντίκες, τα κοσμήματα, τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια, δεν αποσβένονται γιατί είναι πάγια που δεν υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση. Οι βελτιώσεις γης με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε αποσβέσεις.

Αποσβέσεις πάγιων που αγοράστηκαν με επιχορήγηση

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το δημόσιο σε επιχειρήσεις για την αγορά παγίων δεν θεωρούνται ως έσοδα αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους κτήσης των παγίων. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να γίνει μείωση της αξίας κτήσης του παγίου ώστε οι αποσβέσεις να διενεργηθούν στο πραγματικό του κόστος του.

Αποσβέσεις σε ακίνητα τρίτων

Στην περίπτωση όπου ο μισθωτής πραγματοποιεί δαπάνες ανέγερσης κτίσματος σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή ή πραγματοποιεί δαπάνες βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητο του εκμισθωτή τότε τα έξοδα αυτά δεν χαρακτηρίζονται ως πάγια του μισθωτή αλλά εκπίπτουν ισόποσα στα έτη της μίσθωσης.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA