Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

27 Απριλίου 2020

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού χορηγείται για τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19. Το ύψος της αποζημίωσης του πέμπτου (5ου) κύκλου της Δράσης είναι 534 ευρώ.


Προϋπολογισμός της Δράσης

500 εκατ. ευρώ


Δικαιούχοι της Δράσης

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 5 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 246/27.10.2020)

–  Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι

–  Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

– Επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,

– Κοινωνία αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ

–  Εδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, 

Οι δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να έχουν ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στον πίνακα κωδικών αριθμών δραστηριότητας της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 246/27.10.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 4 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020)

–  Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι,

–  Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

– Επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,

– Κοινωνία αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ, 

Οι δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να έχουν ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στους πίνακες (Ι ή ΙΙ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 199/19.8.2020)

–  Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι,

–  Iδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

– Eπιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,

– Kοινωνία αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ.

Οι δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να έχουν ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στους πίνακες (Ι ή ΙΙ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 199/19.8.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020)

–  Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι,

–  Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

– Επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,

– Συμπλοιοκτησίες, κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ).

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1 (ΚΥΑ 57856/11.6.2020)

– Συμπλοιοκτησίες, κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε,

– Επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και υπέβαλαν πρώτη αίτηση για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία απερρίφθη,

–  Καταστήματα λιανικού εμπορίου,

– Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου,

–  Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας,

–  Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1 (ΚΥΑ 39162/16.4.2020)

–   Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι,

–   Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

–  Επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ των επιχειρήσεων αναγράφονται αναλυτικά στις ΚΥΑ που βρίσκονται στα επισυναπτόμενα αρχεία της Δράσης.


Επιδότηση

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 5:  534 ευρώ.

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 4:  534 ευρώ ή 300 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων και τους ΚΑΔ της επιχείρησης.

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3:  534 ευρώ ή 300 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων και τους ΚΑΔ της επιχείρησης.

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2:  534 ευρώ ή 300 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων και τους ΚΑΔ της επιχείρησης.

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1: 800 ευρώ.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.


Φορέας Υλοποίησης της Δράσης 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών.


Ηλεκτρονική Υποβολή

Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 5 των 534 ευρώ έως 02/11/2020

Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 4 των 534/300 ευρώ έως 28/09/2020

Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 3 των 534/300 ευρώ έως 31/08/2020

Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 2 των 534/300 ευρώ έως 25/6/2020

Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 1 των 800 ευρώ έως 19/6/2020

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση εδώ

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

    Αν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη δράση ΕΣΠΑ & επιθυμείτε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της καθώς και την έναρξη υποβολής
    των αιτήσεων, συμπληρώστε το e-mail ή το κινητό σας.    ΔEITEAKOMA