Δ.O.Y. A’ AΘHNΩN (Α1)

Δ.O.Y. A’ AΘHNΩN (Α1)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. A’ (A’ B’ Γ’), ΙΕ’, ΚΒ’ ΑΘΗΝΩΝ, ΣT’ (ΣT’- Z’), Ε’(Ε’-Θ’) και ΙΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ

Emaildoy.a-athinon@aade.gr
ΔιεύθυνσηΑναξαγόρα 6-8, T.K. 100 10 Αθήνα
Προϊστάμενος/-η210-5272810, 5272770 & 213-1606162
Υποδιευθυντής/-τρια210-5272785 & 213-1604121
Έλεγχος213-1604124 (Επόπτης/-τρια),
1604122 έως 123, 1604125,1604127,
1604163 έως 168, 1604146 έως 147,
1604154 έως 155, 1604157 έως 158
K.Φ.Α.Σ.213-1604106
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους213-1604120 (Προϊστ.)
Εισόδημα213-1604119, 1604142 έως 145
Κεφάλαιο213-1604149
Φ.Π.A.213-1604116 έως 117
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-1604105 (Προϊστ.), 1604101 έως 104,1604107 έως 108
Έσοδα- Έξοδα213-1604134 (Προϊστ.), 1604110,
1604130 έως 133, 1604136 έως 138,
1604140, 1604150
Ταμείο213-1604152
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-1604115 (Προϊστ.)
Μητρώο213-1604113 έως 114
Γραμματεία213-1604161
Πρωτόκολλο213-1604160

Ενέργειες