Δ.O.Y. AIΓIOY (Α-Β)

Δ.O.Y. AIΓIOY (Α-Β)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Emaildoy.aigiou@aade.gr
ΔιεύθυνσηKανελλοπούλου 36 – T.K. 251 00 Aίγιο
Προϊστάμενος/-η26910-25921 & 26913-62339
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους26910-22297 & 26913-62306 (Προϊστ.)
Εισόδημα26910-21042, 26472
& 26913-62305, 62307, 62316, 62338
Φ.Π.A. – Αυτοκίνητα26910-28443 & 26913-62317 έως 318
Κ.Φ.Α.Σ.26910-20749 & 26913-62332
Κεφάλαιο26910-23443 & 26913-62331
Έσοδα26910-29867 & 26913-62327 (Προϊστ.),
26910-22298 & 26913-62324, 62328
Βεβαίωση – Έξοδα26910-23911 & 26913-62342
Ταμείο26910-62340 & 26913-62340
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης26910-20188 & 26913-62329 (Προϊστ.)
Μητρώο26910-25315 & 26913-62337
Γραμματεία26910-61455 & 26913-62300
Πρωτόκολλο26910-25810 & 26913-62334
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων26910-61665 & 26913-62342
Πράκτορας Τράπεζας Eλλάδος26910-27617 & 26913-62341
Γ.Ε.Φ. ΑΚΡΑΤΑΣ26960-23095
Γ.Ε.Φ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ26920-29178
Γ.Ε.Φ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ26920-32791

Ενέργειες