Δ.O.Y. AΛEΞANΔPOYΠOΛHΣ (Α)

Δ.O.Y. AΛEΞANΔPOYΠOΛHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Emaildoy.alexandroupolis@aade.gr
ΔιεύθυνσηAγ.Δημητρίου 2 – T.K. 68100 Aλεξανδρούπολη
Προϊστάμενος/-η25513-55100, 55157
Υποδιευθυντής/-τρια25513-55199
Έλεγχος25513-55148 (Επόπτης/-τρια),
55150, 55156, 55189 έως 198
Έσοδα25513-55158 (Προϊστ.),
55129, 55159 έως 160
Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΤ.Ε.Π.)25513-55133, 55163
Ταμείο25513-55164
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης25513-55180 (Προϊστ.),
55171 έως 174, 55135, 55137, 55146
Συν/γή Δικαστικού25513-55119
Ένδικα Μέσα25513-55181 έως 183
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους25513-55169 (Προϊστ.)
Εισόδημα25513-55141 έως 144, 55168, 55170
Kεφάλαιο25513-55167, 55108 έως 109
Τ.Π.& Δ.25510-23484
Λογιστικό25513-55111 έως 112
Διαχείριση25513-55165
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα25513-55114 έως 115, 55117
Κ.Φ.Α.Σ.25513-55118
Mητρώο25513-55161 έως 162
Γραμματεία25513-55139, 55188
Γ.Ε.Φ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ25540-24262

Ενέργειες