Δ.O.Y. Δ’ AΘHNΩN (Α1)

Δ.O.Y. Δ’ AΘHNΩN (Α1)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ (Δ’ Η’), Ι’ και ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ

Emaildoy.d-athinon@aade.gr
ΔιεύθυνσηKωλέτη 14A- T.K. 100 10 Αθήνα
Προϊστάμενος/-η213-1604315
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-1604321 (Προϊστ.), 1604322 έως 329
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους213-1604361 (Προϊστ.)
Εισόδημα213-1604351 έως 359
Κεφάλαιο213-1604362 έως 363
Φ.Π.A.213-1604364, 1604367
Έσοδα213-1604346 (Προϊστ.), 1604334,
1604337 έως 347
Διαχείριση – Ταμείο213-1604342
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-1604312 (Προϊστ.)
Μητρώο213-1604311, 1604313
Γραμματεία213-1604301
Πρωτόκολλο213-1604310

Ενέργειες