Δ.O.Y. Δ’ AΘHNΩN (Α)

Δ.O.Y. Δ’ AΘHNΩN (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ (Δ’ Η’), Ι’ και ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ

Emaildoy.d-athinon@aade.gr
ΔιεύθυνσηKωλέτη 14A- T.K. 100 10 Αθήνα
Προϊστάμενος/-η213-1604315
Υποδιευθυντής/-τρια213-1604316
Έλεγχoς213-1604371 (Προϊστ.), 1604372 έως 386
K.Φ.Α.Σ.213-1604318 έως319
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-1604321 (Προϊστ.), 1604322 έως 329
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους213-1604351 (Προϊστ.)
Eισόδημα213-1604352 έως 359
Κεφάλαιο213-1604361 έως 363
Φ.Π.A.213-1604364 έως 365
Έσοδα213-1604331 (Προϊστ.), 1604332 έως 343
Έξοδα213-1604344 έως 347
Διαχείριση213-1604342
Ταμείο213-1604343
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-1604311 (Προϊστ.)
Μητρώο213-1604312 έως 313
Γραμματεία213-1604301
Πρωτόκολλο213-1604309

Ενέργειες