Δ.O.Y. ΔPAMAΣ (Α)

Δ.O.Y. ΔPAMAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ και ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Emaildoy.dramas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΔιοικητήριο-T.K. 661 00 Δράμα
Προϊστάμενος/-η25213-53143
Υποδιευθυντής/-τρια25213-53142
Έλεγχος25213-53141 (Επόπτης/-τρια), 53138 έως 140
K.Φ.Α.Σ.25213-53135
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης25213-53111 (Προσφυγές & Προϊστ.)
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές25213-53103
Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης25213-53104
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους25213-53118 (Προϊστ.)
Εισόδημα25213-53116 έως 117, 53120 (ΕΝΦΙΑ)
Κεφάλαιο – Μεταβιβάσεις Ακινήτων – Κληρονομιές25213-53119, 53115
Φ.Π.Α.25213-53113
Αυτοκίνητα25213-53114
Έσοδα25213-53108 (Προϊστ.)
Ενημερότητες – Διπλότυπα – Ταμείο25213-53107
Επιστροφές – Διαγραφές25213-53108
Βεβαίωση – Λογιστικό25213-53109
Έξοδα25213-53105
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης25213-53134 (Προϊστ.)
Μητρώο25213-53136
Γραμματεία – Πρωτόκολλο25213-53137, 53105
Τεχνική Διαχείριση25213-53105
Παρακαταθηκών & Δανείων25213-53146
Γ.Ε.Φ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ25213-50107

Ενέργειες