Δ.O.Y. IΩNIAΣ ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. IΩNIAΣ ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Emaildoy.ionias-thessalonikis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΒ. Γεωργίου 10 -T.K. 570 08 Θεσσαλονίκη
Προϊστάμενος/-η2313-334025
Συμμόρφωσης & Σχέσεων
μετους Φορολογουμένους
2313-334026 (Προϊστ.)
Αυτοκίνητα2313-334053
Εισόδημα2313-334028, 334042 έως 43, 334030
Κεφάλαιο2313-334024, 334029 (Μεταβιβάσεις),
334031 (Κληρονομιές – Δωρεές – Γονικές Παροχές)
Κ.Φ.Α.Σ.2313-334032
Φ.Π.Α.2313-334033 έως 034
Έσοδα2313-334056 (Προϊστ.), 334057 (Επιστροφές),
334058 (Λογιστικό), 334038 (Βεβαίωση)
Ενημερότητες2313-334059
Ταμείο2313-334045
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2313-334040 (Προϊστ.)
Μητρώο2313-334035
Γραμματεία2313-334041, 334046
Πρωτόκολλο2313-334052

Ενέργειες