Δ.O.Y. IZ’ AΘHNΩN (Α)

Δ.O.Y. IZ’ AΘHNΩN (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ και ΙΗ’ ΑΘΗΝΩΝ

Emaildoy.iz-athinon@aade.gr
ΔιεύθυνσηΔαμάρεως 175 -T.K. 116 32 Αθήνα
Προϊστάμενος/-η213-1606252, 1606251 (Γραμματεία Προϊστ.)
Υποδιευθυντής/-τρια213-1606259
Επόπτες213-1606255 (Ελέγχου Α1), 1606228 (Ελέγχου Α2)
Έλεγχος–Α1213-1606256, 1606258, 1606260, 1606273 έως 274
Έλεγχος–Α2213-1606224, 1606277, 1606279
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-1606246 έως 247 (Αντικρούσεων), 1606261 (Προσφυγών),
1606265 (Συναλλαγή), 1606248 έως 249,
1606263 έως 264 & 1606292 (Μέτρων)
Εισόδημα213-1606237 έως 239
Κατοίκων Εξωτερικού213-1606243, 1606266 έως 267,1606269
Φ.Π.A. – Aυτοκίνητα213-1606270
Κεφάλαιο213-1606240 έως 241
ΕΝΦΙΑ – Φ.Α.Π.213-1606242
Έσοδα213-1606229 έως 230, 1606232, 1606236,
1606271, 1606287, 1606290 έως 291
Διαχείριση213-1606235
Computer Room213-1606244 έως 245
Μητρώο213-1606225 έως 227, 1606272, 1606278
Πρωτόκολλο – Γραμματεία213-1606201, 1606280, 1606288
Τεχνική Υποστήριξη213-1606223

Ενέργειες