Δ.O.Y. KOMOTHNHΣ (Α)

Δ.O.Y. KOMOTHNHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΣΑΠΠΩΝ

Emaildoy.komotinis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΔημοκρατίας 1 – T.K. 691 33 Kομοτηνή
Προϊστάμενος/-η25313-53130
Υποδιευθυντής/-τρια25313-53104 έως 105
Έλεγχος25313-53140 (Επόπτης/-τρια),
53126 έως 129, 53137 έως 139
K.Φ.Α.Σ.25313-53106
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους25313-53132 (Προϊστ.)
Φ.Π.A.25313-53116 έως 117
Αυτοκίνητα25313-53119
Εισόδημα25313-53131, 53133 έως 134
ΕΝΦΙΑ25313-53106
Κεφάλαιο25313-53135 έως 136 (Γονικές Παροχές – Δωρεές),
53118 (Μεταβιβάσεις)
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης25313-53150 (Προϊστ.), 53141, 53143
Έσοδα25313-53144 (Προϊστ.), 53148 (Συμψ/μου)
Ταμείο – Διπλότυπα23513-53146
Λογιστικό – Ενημερότητες23513-53147
Βεβαίωση25313-53145, 53148 έως 149
Έξοδα25313-53149
Τ.Π. & Δ. – Παράβολα25313-53151
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης25313-53124 (Προϊστ.)
Μητρώο25313-53124
Γραμματεία-Πρωτόκολλο25313-53100
Γ.Ε.Φ. ΣΑΠΠΩΝ25323-50130

Ενέργειες