Δ.O.Y. KOZANHΣ (Α)

Δ.O.Y. KOZANHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ και ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Emaildoy.kozanis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΚαμβουνίων 16α -T.K.501 00 Kοζάνη
Προϊστάμενος/-η24613-54199
Υποδιευθυντής/-τρια24613-54104
Έλεγχος – Α’ Εποπτεία24613-54105 (Προϊστ.),
54106, 54110, 54112 έως 117
Έλεγχος – Β’ Εποπτεία24613-54119 (Προϊστ.), 54120 έως 121,
54123 έως 124, 54127 έως 130, 54133
K.Φ.Α.Σ24613-54109
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης24613-54134 (Προϊστ.),
54174 (Ρυθμίσεις-Διευκολύνσεις)
Μέτρα Αναγκαστικής Εκτέλεσης24613-54135, 54137 έως 142, 54146, 54163
Νομική Υποστήριξη – Πτωχεύσεις – Εξυγιάνσεις24613-54136, 54143 έως 145
Συμμόρφωσης & Σχέσεων
μετους Φορολογούμενους
24613-54147 (Προϊστ.)
Εισόδημα24613-54150, 54152 έως 153, 54156,
54161 & 54160 (Συναλλαγή)
Φ.Π.A.24613-54157, 54122 & 54151 (Συναλλαγή)
Αυτοκίνητα24613-54159, 54162
Κεφάλαιο24613-54155 (Μεταβ. Ακ/των), 54158 (Κληρονομιές),
54149 (Γονικές Παροχές – Δωρεές)
Έσοδα24613-54170 (Προϊστ.)
Βεβαίωση24613-54171
Διπλότυπα – Ενημερότητες24613-54179
Επιστροφές – Διαγραφές24613-54131, 54173, 54176
Λογιστικό24613-54172
Υπερεισπράξεις24613-54177
Γραμμάτια Συμψηφισμού άλλων Δ.Ο.Υ.24613-54172
Ταμείο24613-54175
Τ.Π.& Δ. – Υλικό Δημοσίου24613-54101 έως 102
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης24613-54167 (Προϊστ.)
Μητρώο24613-54165, 54168
Πρωτόκολλο24613-54169
Γραμματεία24613-54166
Τεχνική Διαχείριση24613-54164
Επιμελητές24613-54125
Τηλεφωνικό Κέντρο24613-54100
Γ.Ε.Φ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ24680-47007
Γ.Ε.Φ. ΣΕΡΒΙΩΝ24640-50204
Γ.Ε.Φ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ24650-47016

Ενέργειες