Δ.O.Y. NAYΠΛIOΥ (Α)

Δ.O.Y. NAYΠΛIOΥ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ και ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Emaildoy.nafpliou@aade.gr
ΔιεύθυνσηHρακλέους 4-T.K. 21 100 Nαύπλιο
Προϊστάμενος/-η27520-21940 & 27523-62671
Υποδιευθυντής/-τρια27520-21189 & 27523-62672
Έλεγχος27520-21289 & 27523-62691 (Επόπτης/-τρια),
27520-21357, 24384, 27368 & 27523-62645, 62683, 62686,
62648, 62689 έως 690, 62618, 62659
K.Φ.Α.Σ.27520-24108 & 27523-62643, 62635
Εισόδημα27520-24670 & 27523-62650 έως 652
Kεφάλαιο27520-27272
& 27523-62662, 62664 έως 665, 62670
Φ.Π.Α.27520-29836 & 27523-62677,62675, 62679
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης27520-28243 & 27523-62630 (Προϊστ.),
27520-21358 & 27523-62631 έως 634
Έσοδα – Έξοδα27520-22435
Έσοδα27523-62620 (Προϊστ.),
62621 (Έξοδα), 62655 (Βεβαίωση)
Φορολογική Ενημερότητα27523-62628
Επιστροφές – Διαγραφές27523-62656
Ταμείο27523-62619
Τ.Π. & Δ.27520-29837 & 27523-62661
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης27523-62667 έως 668
Γραμματεία – Πρωτόκολλο27520-28553 & 27523-62669
Γ.Ε.Φ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ27540-22784

Ενέργειες