Δ.O.Y. ΠYPΓOY (Α)

Δ.O.Y. ΠYPΓOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ και ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Emaildoy.pyrgou@aade.gr
Διεύθυνση28ης Oκτωβρίου & Προύσσης – T.K. 271 31 Πύργος
Προϊστάμενος/-η26213-63209
Υποδιευθυντής/-τρια (Ελέγχου)26213-63204
Έλεγχος26213-63206 (Επόπτης/-τρια),63203, 63205,
63217, 63219 έως 221, 63297,
63222 (Κεφαλαίου), 63296 (Εισόδημα)
Κ.Φ.Α.Σ26213-63213, 63294 έως 295
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους26213-63275 (Προϊστ.)
Εισόδημα26213-63269 έως 270, 63274
Κεφάλαιο26213-63261, 63223 έως 224
ΕΝΦΙΑ26213-63276
Φ.Π.A26213-63272, 63227
Αυτοκίνητα26213-63233
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης26213-63284 (Προϊστ.), 63253, 63247, 63287
Δικαστικό26213-63283, 63290, 63281, 63282 (Συναλλαγή)
Ρυθμίσεις26213-63257, 63288, 63286, 63260, 63249
Έσοδα26213-63242 (Προϊστ.), 63237 έως 238, 63241, 63279, 63258, 63265, 63240 (Ενημερότητες), 63243 έως 244 (Συναλλαγή)
Ταμείο – Παρακαταθηκών & Δανείων26213-63248
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης26213-63211 (Προϊστ.)
Μητρώο26213-63289, 63246
Επιμελητές26213-63271
Γραμματεία26213-63201
Τεχνική Διαχείριση-Οικονομική Διαχείριση26213-63277
Γ.Ε.Φ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ26253-60113
Γ.Ε.Φ. ΖΑΧΑΡΩΣ26250-33953

Ενέργειες