Δ.O.Y. ΨYXIKOY (Α-Β)

Δ.O.Y. ΨYXIKOY (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και ΚΑ’ ΑΘΗΝΩΝ

EmailΚηφισίας 160, T.K.154 10 Ν. Ψυχικό
Διεύθυνσηdoy.psychikou@aade.gr
Προϊστάμενος/-η210-6713000 & 213-1614354
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους213-1614354 (Προϊστ.)
Εισόδημα213-1614341, 1614324,
1614337 (Παρακρατούμενοι)
ΕΝ.Φ.Ι.Α.213-1614326
Kεφάλαιο213-1614335 έως 336, 1614344
Φ.Π.A.213-1614375
Αυτοκίνητα213-1614307
Κ.Φ.Α.Σ.213-1614327
Έσοδα213-1614313 (Προϊστ.),
1614314 έως 316, 1614358
Ενημερότητες213-1614310
Ταμείο213-1614323
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-1614342 (Προϊστ.)
Μητρώο213-1614388, 1614349
Πρωτόκολλο-Γραμματεία210-6777555 & 213-1614352

Ενέργειες