Δ.O.Y. POΔOY (Α)

Δ.O.Y. POΔOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Emaildoy.rodou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΓ. Μαύρου 2, Ζέφυρος – T.K. 851 00 Pόδος
Προϊστάμενος/-η22410-20855 & 22413-63401
Υποδιευθυντής/-τρια22410-37545 & 22413-63305
Έλεγχος22410-25620 & 22413-63402 (Επόπτης Α1),
22413-63331 (Επόπτης Α2)
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους22413-63450 έως 457
Φ.Μ.Υ.22413-63451
Kεφάλαιο – Κληρονομιές22410-32129 & 22413-63406
Φ.Π.A.22410-76786, 22413-63413 (Αυτοκίνητα)
Έσοδα – Ενημερότητες – Έξοδα22413-63363, 63337
Βεβαιώσεις – Εκδότες22413-63338
Επιστροφές22413-63361 έως 362, 22410-34580 (Λογ.)
Ταμείο – Τ.Π. & Δ.22410-33873, 22231 & 22413-63340
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης22410-23852 & 22413-63315 έως 320
Κ.Φ.Α.Σ.22410-32203 & 22413-63410, 63416
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης22413-63430 έως 432, 63438
Πρωτόκολλο – Γραμματεία22410-26307 & 22413-63436 έως 437

Ενέργειες