Δ.O.Y. ΣEPPΩN (Α)

Δ.O.Y. ΣEPPΩN (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΣΕΡΡΩΝ, Β’ ΣΕΡΡΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, ΝΙΓΡΙΤΑΣ και ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Emaildoy.serron@aade.gr
ΔιεύθυνσηΠατριάρχου Γρηγορίου Ζ’ 33 – Τ.Κ.621 25 Σέρρες
Προϊστάμενος/-η23210-98402 & 23213-54295, 54101
Υποδιευθυντής/-τρια23210-55410 & 23213-54296, 54150
Γραφείο ELENXIS23210-98403 & 23213-54248
Έλεγχος23213-54283 & 54190 (Επόπτης/-τρια),
54280, 54282, 54284 έως 287
K.Φ.Α.Σ.23213-54288, 54180
Έλεγχος Κεφαλαίου23213-54289
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης23213-54291 & 54130 (Προϊστ.),
54290, 54292, 54293 (Αναγκ. Είσπραξη),
54294 (Ρυθμίσεις)
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους23213-54261 & 54120 (Προϊστ.), 54260
Εκκαθαρίσεις23213-54262
Εισόδημα23213-54263
Αυτοκίνητα23213-54264
Φ.Π.A.23213-54265
Κληρονομιές23213-54266
Μεταβιβάσεις Ακινήτων23213-54267
Δωρεές – Γονικές Παροχές23213-54268
Έσοδα23213-54271 & 54165 (Προϊστ.), 54270
Λογιστικό23213-54272
Ενημερότητες23213-54273
Έξοδα23213-54274
Επιστροφές23213-54275
Εισπράξεις23213-54276
Βεβαίωση23213-54277
Ρυθμίσεις23213-54278
Διαχ/ση Υλικού – T.Π. & Δ23213-54258
Ταμείο23213-54259
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης23213-54251 & 54230 (Προϊστ.), 54250
Μητρώο23213-54254, 54255 (Διακοπές)
Μηχανογραφική Υποστήριξη23213-54299
Τηλεφωνικό Κέντρο23213-54100
Γραμματεία23213-54252
Πρωτόκολλο23213-54253

Ενέργειες