Δ.O.Y. ΣYPOY (Α)

Δ.O.Y. ΣYPOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ και ΤΗΝΟΥ

Emaildoy.syrou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΝ. Μανδηλαρά 31 – T.K. 841 00 Eρμούπολη
Προϊστάμενος/-η22810-82411, 79701
Υποδιευθυντής/-τρια22810-79713
Έλεγχος22810-79714 (Προϊστ.), 79702 έως 703, 79705, 79715 έως 719
Κ.Φ.Α.Σ22810-79706
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης22810-79737 (Προϊστ.), 79712, 79727 έως 728, 79735 έως 739
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους22810-79724 (Προϊστ.)
Εισόδημα22810-79721
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα22810-79720, 79722
Κεφάλαιο22810-79723, 79726
Έσοδα22810-79730 (Προϊστ.), 79729, 79731
Διαχείριση – Ταμείο22810-79732 έως 733
Τράπεζα της Ελλάδος22810-79725
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης22810-79707
Μητρώο22810-79706 έως 707
Γραμματεία-Πρωτόκολλο22810-79700
Τεχνική Διαχείριση22810-79726
Προϋπολογισμός & Προμήθειες22810-79704

Ενέργειες