Δ.O.Y. BEPOIAΣ (Α)

Δ.O.Y. BEPOIAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ και ΝΑΟΥΣΑΣ

Emaildoy.veroias@aade.gr
ΔιεύθυνσηΘεσσαλονίκης 131- T.K. 591 00 Bέροια
Προϊστάμενος/-η23310-71664 & 23313-53126
Υποδιευθυντής/-τρια23310-66797 & 23313-53127
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης23313-53164 (Προϊστ.), 23310-63741 (Ελεγκτές),
23310-63793 & 23313-53162 έως 163, 53190 έως 191
Έλεγχος23310-63745 & 23313-53131 έως 132,
53136 έως 139,53153, 53188 έως 189
Εισόδημα23313-53141 έως 144
Φ.Π.Α.23313-53128 έως 130
Αυτοκίνητα23313-53154
Κ.Φ.Α.Σ.23313-53145 έως 147
Κεφάλαιο23313-53165 έως 168
Έσοδα23313-53157 έως 161
Έξοδα23313-53156
Ταμείο23313-53170
Τ.Π. & Δ23310-26882
Τ.Π. & Δ.- Διαχείριση23313-53155
Μητρώο23310-26312 & 23313-53133 έως 135
Τεχνική Διαχείριση23313-53100, 53171, 53152
Πρωτόκολλο23313-53124 έως 125
Γ.Ε.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ23333-51302, 51311
Γ.Ε.Φ. ΝΑΟΥΣΑΣ23323-50022

Ενέργειες