ΕRΑΝΕΤs 2021Α – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs

1 Ιουλίου 2021

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.


Στόχοι της Δράσης

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και κατά συνέπεια και της παρούσας Δράσης, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ Φορέων διαφορετικών Κρατών μελών και συνδεδεμένων Κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των Προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες. Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

– είναι στρατηγικά προγραμματισμένες
– εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
– χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους Οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες Αρχές.


Προϋπολογισμός Δράσης

10.126.000,00 ευρώ (δημόσια δαπάνη)

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ο προϋπολογισμός αφορά στις εξής Ευρωπαϊκές Προκηρύξεις, των οποίων η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:

 • EURONANOMED ΙΙΙ JTC 2020,
 • SOLAR ERANET COFUND 2/Additional Joint Call,
 • ICT-AGRI-FOOD Cofunded Call 2019,
 • ERA-MIN 2 JOINT CALL 2019
 • CSP ERA-NET Cofund 1st Call
 • ICRAD Cofunded Call
 • ERA PER-MED JTC 2020
 • NEURON JTC 2020
 • CHIST-ERA IV Call 2019
 • BIODIVERSA “2019-2020 Joint COFUND Call
 • JPI CH/Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP Call)
 • AQUATIC POLLUTANTS COFUND CALL
 • BLUE BIO ERANET COFUND – 1st ADDITIONAL CALL
 • ACCELERATING CCUS TECHNOLOGY (ACT 3 Call)


Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
β) Επιχειρήσεις,
γ) Λοιποί φορείς, που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις, οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.


Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

 1. Αγροδιατροφή
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
 3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 4. Ενέργεια
 5. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Υλικά και Κατασκευές
 8. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Π.Δ.Β.)
 9. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs)
 10. Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS «Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών για την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων».


Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι αναφερόμενες δαπάνες στα άρθρα 25, 28 & 29 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014. Ειδικότερα:

i.  Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (Αρθρο 25)

α) δαπάνες προσωπικού
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
δ) δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει
ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
ζ) δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας

ii. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ (Αρθρο 28)

α) οι δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
β) οι δαπάνες για την απόσπαση από Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
γ) οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.


iii. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (Αρθρο 29)

α) δαπάνες προσωπικού
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
δ) δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει
ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Κοινή Ευρωπαϊκή Προκήρυξη.


Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00 ευρώ, ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι  250.000,00 ευρώ ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή (δημόσια δαπάνη).


Ένταση ενίσχυσης

Από 15 – 100% ανάλογα την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Ενίσχυσης.


Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης σε εθνικό επίπεδο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/06/2023 που ορίζεται ως ημερομηνία λήξης όλων των έργων της Δράσης. 


Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 21/07/2021 
και ώρα 12.00.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 06/09/2021 και ώρα 15.00.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση εδώ

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

  Αν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη δράση ΕΣΠΑ & επιθυμείτε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της καθώς και την έναρξη υποβολής
  των αιτήσεων, συμπληρώστε το e-mail ή το κινητό σας.  ΔEITEAKOMA