Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS

20 Οκτωβρίου 2016

Η Δράση αφορά την ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.

Η Δράση επικεντρώνεται στους Τομείς Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση RIS3 2014-2020, σύμφωνα με την με Α.Π. 82193 ΕΥΣΣΑΠ 1810/4.8.2015 (ΑΔΑ ΩΖΖΚ465ΦΘΘ-ΡΗ8, ΦΕΚ 1862/Β/27.08.2015) Κ.Υ.Α. του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και κατά συνέπεια και της παρούσας Δράσης, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες. Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:
• είναι στρατηγικά προγραμματισμένες
• εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
• χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες αρχές


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς, οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Προκήρυξης και ελέγχου αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο :
α. Ερευνητικοί Οργανισμοί
β. Επιχειρήσεις
γ. Λοιποί φορείς: δημόσιοι και άλλοι φορείς.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

i. Αγροδιατροφή
ii. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
iii. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
iv. Ενέργεια
v. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
vi. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
vii. Υλικά και Κατασκευές
viii. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Π.Δ.Β.)
ix. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs)
x. Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία


Προϋπολογισμός έργων

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προυπολογισμός κάθε πρότασης ανέρχεται στις 150.000 ευρώ.


Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως 3 έτη. Η ακριβής διάρκεια καθορίζεται από τους όρους της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης και ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Κοινή ΕυρωπαϊκήΠροκήρυξη.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών έργων ορίζεται η 06/12/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 23/01/2017 και ώρα 16:00.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση εδώ

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

    Αν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη δράση ΕΣΠΑ & επιθυμείτε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της καθώς και την έναρξη υποβολής
    των αιτήσεων, συμπληρώστε το e-mail ή το κινητό σας.    ΔEITEAKOMA