ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 – 07/07/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 – 07/07/2020

7 Ιουλίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών

Με τις νέες διατάξεις, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 και της παρ. 2
του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, που ρυθμίζουν τη βάση υπολογισμού εισφορών για την
Επικουρική ασφάλιση και Εφάπαξ παροχή των προαναφερόμενων ασφαλισμένων και
εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους
ασφαλισμένους.

Γενικές Αρχές
Με το νέο εισφοροδοτικό σύστημα:
– Θεσπίζονται τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Επικουρικής
ασφάλισης και τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Εφάπαξ
παροχών.
– Η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική και
ανεξάρτητη για κάθε κλάδο.
– Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις
(3) ασφαλιστικές κατηγορίες, για κάθε κλάδο, δηλώνοντας την επιλογή τους με
την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
– Το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας παρέχεται και στους προαιρετικά
ασφαλισμένους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους.
– Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης επιλογής κατηγορίας ο ασφαλισμένος
κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1) ασφαλιστική κατηγορία κάθε κλάδου.
– Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, οι ασφαλισμένοι για το
διάστημα από 1/2020 έως 6/2020 κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η)
ασφαλιστική κατηγορία. Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας με ηλεκτρονική
αίτηση έχει ισχύ από τον Ιούλιο 2020.
– Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή
κατώτερης) ανά έτος. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους
και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η
κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.
– Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή
απασχόληση, προσδιορίζεται κατώτατη κατηγορία καταβολής εισφορών (1η) για το
σύνολο των δραστηριοτήτων.
Εφόσον το ποσό των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση υπολείπεται του
ποσού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά.
Παρέχεται δυνατότητα επιλογής ανώτερης κατηγορίας, καταβάλλοντας την
αντίστοιχη διαφορά κλάδου.
– Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας (Ελ.
Επαγγελματίας/Αυτοαπασχολούμενος) θεσπίζεται η καταβολή μίας εισφοράς με
κατάταξη σε μία εκ των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε κλάδο με
ελεύθερη επιλογή.

Έναρξη Ισχύος
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο,
ορίζεται η 01.01.2020.

Πεδίο εφαρμογής
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται:
Κλάδος επικουρικής ασφάλισης

  • στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (πριν και μετά την 1/1/1993) που είναι
    Αυτοαπασχολούμενοι ή Ελεύθεροι Επαγγελματίες
  • στους έμμισθους δικηγόρους
    Κλάδος εφάπαξ παροχής
  • στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (πριν και μετά την 1/1/1993) που είναι
    Αυτοαπασχολούμενοι ή Ελεύθεροι Επαγγελματίες
  • στους έμμισθους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς.

Συνημμένα Αρχεία