ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57 – 20.10.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57 – 20.10.2021

20 Οκτωβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων λόγω θανάτου. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016.

 1. Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄160/7.09.2021 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του Ν.
  4826/2021, με το άρθρο 84 του οποίου ρυθμίζεται το θέμα της αναζήτησης των αχρεωστήτως
  καταβληθέντων ποσών συντάξεων που χορηγούνται σε συνταξιούχους λόγω θανάτου
  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016. Με τη διάταξη αυτή προστίθενται
  στο άρθρο 12 του Ν. 4387/2016 οι παράγραφοι 9,10 και 11.

 1. Η παρ. 9 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
  ποσά, που προέκυψαν και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις που χορηγούνται
  λόγω θανάτου ο οποίος επήλθε από 13.5.2016 και εξής: συγκεκριμένα τα ποσά αυτά
  παρακρατούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων (Τμήμα
  πληρωμής και εκκαθάρισης συντάξεων) από τα ποσά των συντάξεων που θα καταβληθούν
  κατά τους επόμενους μήνες, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή
  εξόφλησή τους. Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα
  δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των
  χιλίων (1.000,00) ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης
  κατά το μέρος της που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ. Το ποσό της
  μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ. Εάν για
  οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η χορήγηση της καταβαλλόμενης σύνταξης, τυχόν υπόλοιπο ποσό
  οφειλής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
  Επί αιτήσεως εκ μέρους των ενδιαφερομένων για κοινοποίηση της απόφασης Διευθυντή,
  αυτή θα αντλείται από το σύστημα, θα υπογράφεται αρμοδίως και θα κοινοποιείται με κάθε
  πρόσφορο μέσο, με απόδειξη παραλαβής.
  Για τον τρόπο αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων λόγω
  θανάτου που επήλθε μέχρι και τις 12.5.2016 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κατά
  περίπτωση προϊσχύουσες ρυθμίσεις.
 2. Όσον αφορά την εφαρμογή των παρ. 10 και 11 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, που
  προστέθηκαν με το άρθρο 84 του Ν. 4826/2021, θα επιληφθούν οι κατά περίπτωση αρμόδιες
  Γενικές Διευθύνσεις.
 3. Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών συντάξεων θα πρέπει να λάβουν γνώση της
  προκείμενης εγκυκλίου και του συνημμένου ΦΕΚ ενυπογράφως, με ευθύνη του προϊσταμένου
  τους.

Συνημμένα Αρχεία