ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 – 23/01/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 – 23/01/2020

23 Ιανουαρίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167 ),
που ισχύει από 30/10/2019 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και της υπ’
αριθμ. 53026/4585/14-11-2019 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις για την
εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του
Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)» (ΦΕΚ
Β΄4290/27-11-2019).
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ. για τους
οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να
καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές αυξάνοντας το ποσό
της οφειλής τους.
Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε εργοδότες που αποφεύγουν
συστηματικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α., με την ανάπτυξη σε πολλές
περιπτώσεις στρατηγικών εισφοροδιαφυγής, που παρεμποδίζουν την
ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του οφειλέτη ή αποσκοπούν στην
αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων.
Επίσης με την ενεργοποίηση, μετά την εφαρμογή του μέτρου, του ελεγκτικού
μηχανισμού για διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου στους συγκεκριμένους
εργοδότες, επιδιώκεται ο εντοπισμός και η παρεμπόδιση ανάπτυξης.

Συνημμένα Αρχεία