ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 – 20/01/2017

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 – 20/01/2017

20 Ιανουαρίου 2017 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, από 01/01/2017
θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων
επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των Φορέων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και
ΤΑΝΤΠ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών
κλάσεων, κατηγοριών ή τεκμαρτών ποσών και ορίζεται το πραγματικό εισόδημα από
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ως βάση υπολογισμού της εισφοράς.
Για την πληρέστερη κατανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων
παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις – οδηγίες:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 και την (2) σχετική Υπουργική
απόφαση ως μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι (Ελεύθεροι επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, νοούνται:
α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη
ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΤΑΝΤΠ.
β. Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι
δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
γ. Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που
μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα:

 1. τα μέλη ΔΣ ΑΕ σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3%
  τουλάχιστον
 2. οι μέτοχοι των ΑΕ με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με
  αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.
 3. Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό η απόφαση εταίρων.
 4. Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ
  δ. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.
  Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται “νέοι” και “παλαιοί” ασφαλισμένοι
  (προ και μετά την 01/01/1993) που έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση των
  εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ Φορέων ή πρόκειται να ενταχθούν, μετά την ημερομηνία
  αυτή.

Συνημμένα Αρχεία