ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1- 05/01/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1- 05/01/2021

5 Ιανουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης πρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ.
214 Α΄) με τις οποίες προστέθηκε άρθρο 123Α στο ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ.148 Α΄)
καθώς και της με αριθμ.Δ.15/Δ΄/49300/1927/24.12.2020 (Φ.Ε.Κ.5715 Β΄)
Κ.Υ.Α., σχετικά με τη θέσπιση πρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και
εργοδοτών, που αφορούν πλήρη κάλυψη (100% επιδότηση) εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για το χρονικό
διάστημα από 01.09.2020 έως 31.12.2020, για επιχειρήσεις – εργοδότες
δραστηριοποιούμενες στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης
λειτουργίας (ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα) και συγκεκριμένα για
όσες από αυτές απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής τον
Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλειτουργήσουν την 01.06.2020,
εφόσον, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον
Αύγουστο 2020, είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα, κατά ποσοστό
τουλάχιστον 70%, από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις των
κοινοποιούμενων διατάξεων προσδιορίζονται μέσω του πληροφοριακού
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το σχετικό αρχείο διαβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) προκειμένου να καθοριστούν οι επιχειρήσεις – εργοδότες που
πληρούν τα τιθέμενα οικονομικά κριτήρια και εν συνεχεία ενημερώνεται ο eΕ.Φ.Κ.Α. για σχετικές διασταυρώσεις με τα στοιχεία υποβολών Α.Π.Δ..
Εάν, οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες, παράλληλα, ενταχθούν στο
Μηχανισμό «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ», τότε, καλύπτεται πλήρως από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό (100% επιδότηση) το σύνολο :

 • των εργοδοτικών εισφορών, που αντιστοιχούν, τόσο στο χρόνο
  πραγματικής απασχόλησης των εργαζόμενων, όσο και στον υπολειπόμενο
  συμβατικό χρόνο ένταξής τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • των εργατικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο
  μειωμένο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο
  εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν παρέχουν εργασία.
  Τέλος, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α., οι επιχειρήσεις – εργοδότες
  που κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών,
  υποχρεούνται για την περίοδο από 01.09.2020 έως 31.12.2020 να διατηρήσουν
  τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31.08.2020 και σε περίπτωση
  καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη. Στην έννοια του ίδιου
  αριθμού προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς
  από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι
  ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 01.09.2020,
  οι εργαζόμενοι που την 31.08.2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις
  λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζόμενου.

Συνημμένα Αρχεία