ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 – 05/03/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 – 05/03/2019

5 Μαρτίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Εξαίρεση διαιτητών ερασιτεχνικής κατηγορίας από την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου – Nέα κατηγορία ασφαλισμένων στη διαδικασία εργοσήμου

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Mε τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018) διευρύνθηκε
ο κύκλος των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με την διαδικασία του Εργοσήμου και σε αυτόν
προστέθηκαν με την υποπερίπτωση εε΄ «οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας
αγώνων».
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 40 του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ
218/τ.Α΄/24-12-2018) τροποποιείται η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20
του Ν. 3863/2010 καθώς και το άρθρο 279 του Ν. 4555/2018 που αφορούσε τη νέα κατηγορία των
διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας αγώνων (Σχ. Η υπ΄αριθμ. 49/2018 Εγκύκλιο
ΕΦΚΑ). Επομένως, στην κατηγορία των απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της
διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου υπάγονται μόνο «οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και
παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας στους οποίους
συμμετέχουν Α.Α.Ε.» (Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες).
Ως εκ τούτου, με την ανωτέρω τροποποίηση, εξαιρούνται ρητά οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές καθώς
και οι παρατηρητές διαιτησίας για αγώνες αθλημάτων ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από 19/7/2018, ημερομηνία ισχύος του άρθρου 279 του Ν. 4555/2018, με το
οποίο εντάχθηκε η νέα κατηγορία των διαιτητών στην διαδικασία του εργοσήμου.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων τροποποιήθηκε το λεκτικό στην περιγραφή του ΚΩΔ.
28 : ως ακολούθως : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ στους οποίους συμμετέχουν
Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 40 του Ν. 4587/2018 στην περίπτωση Δ΄της
παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 προστίθεται υποπερίπτωση στστ΄ και πλέον, από 24/12/2018,
στα πρόσωπα που αμείβονται και ασφαλίζονται με την διαδικασία του Εργοσήμου προστίθενται και «οι
απασχολούμενοι ως κομπάρσοι σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών
ταινιών ή διαφημίσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά
διαστήματα».
Επισημαίνουμε ότι για τους απασχολούμενους στο ΘΕΑΜΑ – ΑΚΡΟΑΜΑ ως ηθοποιοί, εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.1296/82 και της παρ. 1α και 1β του άρθρου 31
του Ν. 3518/06 καθώς και οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί με την υπ’ αριθμ. 27/2007 Εγκύκλιο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την ορθή απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων της νέας κατηγορίας έχει δημιουργηθεί ο
ακόλουθος Κωδικός Παρεχόμενης Εργασίας αμειβομένων και ασφαλιζομένων με εργόσημο προσώπων
με την παρακάτω λεκτική περιγραφή:
● ΚΩΔ. 29: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ως ΚΟΜΠΑΡΣΟΙ σε ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ή
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ή ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Επισημαίνουμε ότι για την εν λόγω κατηγορία έχουν τεθεί οι ίδιοι έλεγχοι που έχουν εφαρμοστεί
για τους ΚΩΔ. Παρεχόμενης Εργασίας : 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 17 και η ενημέρωση της ασφαλιστικής
ιστορίας πραγματοποιείται μόνο μετά από παρέμβαση του αρμόδιου για τον έλεγχο του Εργοδότη
Υποκαταστήματος Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. και μετά από διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων περί
αμοιβής και παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών μέσω της εξαργύρωσης Εργοσήμων.

Συνημμένα Αρχεία