ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 – 07/03/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 – 07/03/2018

7 Μαρτίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Παροχή οδηγιών για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν. 4387/2016

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:
ΨΟΚΘ465Θ1Ω-Η58),στο οποίο περιλαμβάνονται οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 17
παρ.2 και 36 παρ. 3 και 4 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12.05.2016 τ.Α΄), για ασφαλισμένους που
μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο φορέων κύριας
ασφάλισης ή το Δημόσιο για την ίδια απασχόληση.
Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα στην ενότητα Ε της κοινοποιούμενης υπό στοιχείο
γ’ εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ, δεδομένου ότι αναφέρεται σε προθεσμία (31.03.2018) προς ενέργεια
εκ μέρους των ασφαλισμένων οι οποίοι μέχρι 31.12.2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην
ασφάλιση δύο φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο για την ίδια απασχόληση και κατέθεσαν
αίτηση συνταξιοδότησης από 13.05.2016 μέχρι 31.12.2017.
Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των ασφαλισμένων που υπάγονταν
υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο φορέων ή το Δημόσιο για διαφορετική επαγγελματική
δραστηριότητα, αναμένονται οδηγίες από το ΥΠΕΚΑΑ.

Συνημμένα Αρχεία