ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/17.02.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/17.02.2021

17 Φεβρουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Επέκταση της διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»

Με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις η χρονική διάρκεια ισχύος του
Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης
βραχυχρόνιας εργασίας «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ» επεκτάθηκε έως τις 28.02.2021 για όλες
τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο
δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις προϋποθεσεις της παρ. 4 του άρθρου 31
του ν. 4690/2020, όπως ισχύει.
Κατά συνέπεια, τα προβλεπόμενα στις εγκύκλιες 39/2020 και 49/2020 του e –
Ε.Φ.Κ.Α., όσον αφορά τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την
απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» τυγχάνουν εφαρμογής και για τις μισθολογικές περιόδους Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

-Για το Δ.Χ./2020 οδηγίες παρασχέθηκαν με το υπ. αρ. 58522/17.02.2021
Γενικό έγγραφο του e – Ε.Φ.Κ.Α. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ως προς τους τίτλους
σελ 3 & 5

-Το Δ.Χ./2020, που αφορά περίοδο ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό
«ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ», καταχωρείται στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 (με αναλογίες
Δ.Χ./2020 για πραγματικά παρασχεθείσα απασχόληση και για περίοδο/περιόδους
αναστολής της σύμβασης εργασίας) η οποία πρέπει να υποβληθεί, μέσω διαδικτύου,
μέχρι τη Δευτέρα 01.03.2021 Η καταβολή των αντίστοιχων απαιτητών εισφορών
πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 26.02.2021

-Για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της
ασφάλισης στην Α.Π.Δ. του Δ.Π./2021 θα παρασχεθούν οδηγίες με νεότερο έγγραφό
μας.

-Από τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2021 και μετέπειτα, η απεικόνιση
των επιδοτήσεων των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) στους
τύπους αποδοχών (Τ.Α.) : 69, 71, 74, 60 & 54 (Εγκ.39/2020) και 901 έως 914
(Εγκ.49/2020) θα πραγματοποιείται με καταχώριση των αντίστοιχων ποσών στα πεδία
43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45 : Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)»,
αναλόγως, ενώ, στο πεδίο 44 : «Επιδότηση Εργοδότη (%)» θα τίθεται η τιμή 100.