ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 – 28/03/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 – 28/03/2019

28 Μαρτίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200 τ.
Α’/03-12-2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», καθώς και το
με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.5955/143/08-02-2019 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί αντιμετώπισης
των περιπτώσεων αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών της παρ. 3 του
άρθρου 29 του α.ν. 1846/51, οι οποίες χορηγήθηκαν χωρίς υπαιτιότητα των
λαβόντων μετά από απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Συνεπώς, οι αποφάσεις Διευθυντή με τις οποίες καταλογίστηκαν ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων τα οποία χορηγήθηκαν για την ως άνω
αιτία μετά από απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα
πρέπει να τροποποιηθούν και τα ποσά αυτά να αναζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο
103 του ν.4387/2016 και, βάσει της ως άνω διάταξης, άτοκα, ανεξάρτητα από το
χρόνο έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Συνημμένα Αρχεία