ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 – 16/03/2017

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 – 16/03/2017

16 Μαρτίου 2017 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.1 του κοινοποιούμενου
  νόμου, ορίζεται ότι, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης
  ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης
  φύσεως αποδοχών των εργαζομένων , με την επιφύλαξη της παραγράφου 17
  του άρθρου 39 του νόμου αυτού, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα
  έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς
  αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και
  κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών.

  Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ίδιου νόμου
  προβλέπεται ότι, τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων ως
  ανωτέρω ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης
  αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και
  εφεξής ώστε από 1/1/2020 να διαμορφωθούν στο ποσοστό που ορίζεται στην
  ανωτέρω παράγραφο ( δηλ. 13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον
  ασφαλισμένο).
 1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
  ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου
  ορίζεται ότι :
  « 5. Δεν αναπροσαρμόζονται και παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη
  ισχύος του Ν.4387/2016 οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που εμπίπτουν στις
  κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της
  παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ11321/οικ.47523/1570
  απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  (Β΄2311) καθώς και των εργαζομένων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21
  του Ν.3863/2010 (Α΄115),όπως ισχύει, καθώς και όσοι για την απασχόλησή τους δεν
  υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και
  μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε
  είδος. Στο ίδιο ύψος παραμένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.»
  Κατόπιν τούτου, διευκρινίζεται ότι, δεν αναπροσαρμόζονται αλλά
  παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου
  οι ασφαλιστικές εισφορές ( ασφαλισμένου και εργοδότη) των κατηγοριών που
  αναφέρονται κατωτέρω ως εξής:
  Α. Πρόσωπα που ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,υπάγονται στον
  Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ) είτε αποκλειστικά και μόνο για τον κίνδυνο
  του ατυχήματος είτε, εκτός αυτού, και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε
  είδος (π.χ. φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ , μεταπτυχιακοί φοιτητές
  κλπ. που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση που θεσμοθετημένα
  προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών τους για τη λήψη του πτυχίου
  τους, πρόσωπα που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης
  του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων / ΚΕΘΕΑ, κρατούμενοι
  εργαζόμενοι φυλακών κ. ά .) .
  Β. Κατηγορίες εργαζομένων που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων
  ηλικίας του Ν.4336/2015 , ήτοι:
  I. Απασχολούμενοι οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Νέου Πίνακα
  Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ( Φ.10221/οικ.26816/929/30-
  11-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2778/τ.Β΄/2-12-2011), ο οποίος εκδόθηκε κατ’
  εξουσιοδότηση του β΄ εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 28 του Α.Ν.
  1846/51, όπως ισχύει.
  II. Απασχολούμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων και σε
  υποθαλάσσιες στοές, οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
  της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.997/79 και της παρ. 2 του άρθρου 48
  του Ν.2084/92, όπως ισχύουν.
  III. Απασχολούμενοι στην επιφάνεια μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων , οι
  οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13
  του Ν.2335/95 , όπως ισχύουν.
  IV. Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου
  εδαφίου , παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.825/1978 όπως ισχύει ( 35ετία με
  βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα).
  V. Απασχολούμενοι σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, οι οποίοι
  ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.1543/1985
  όπως ισχύουν.
  VI. Απασχολούμενοι ως προσωπικό ΟΤΑ σε υπηρεσίες υγιεινής –
  καθαριότητας , οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
  άρθρου 36 του Ν.1694/87 , όπως ισχύουν.
  VII. Οι υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα της τ. Διεύθυνσης
  Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και οι απασχολούμενοι σε ορυχεία,
  σταθμούς παραγωγής και δίκτυα , οι οποίοι ασφαλίζονται στον τομέα
  ΤΑΠ ΔΕΗ του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  VIII. Οι ναυτικοί, που ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις
  των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 913/1978.
  IX. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 που υπάγονται στις
  διατάξεις του νέου Πίνακα Β.Α.Ε. , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
  24 του Ν.2084/92.
  X. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 που εργάζονται σε
  υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες
  εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα
  προκειμένου για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ- ΔΕΗ.
  XI. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 οι οποίοι απασχολούνται
  σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες καθώς και το προσωπικό ΟΤΑ που
  απασχολείται σε υπηρεσίες υγιεινής – καθαριότητας και ασφαλίζεται
  σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 , άρθρου
  24 του Ν.2084/92.

Συνημμένα Αρχεία