ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2021

12 Μαρτίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2021

Ειδικότερα, ανανεώνεται για ένα έτος η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος όλων των
ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, μισθωτών και μη-μισθωτών, καθώς και των έμμεσων μελών της
οικογενείας αυτών, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που τίθενται
στην παρ. 8 του άρθρου 41 του ν.4387/2016, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί ήταν ασφαλιστικά
ικανοί την 28η.02.2021, δηλαδή είχαν λάβει ασφαλιστική ικανότητα από την 01.03.2020 ή
μεταγενέστερα μέσω ειδικών ρυθμίσεων ή παρατάσεων, εντός του έτους 2020.
Από τη διάταξη καταλαμβάνονται τόσο τα πρόσωπα για τα οποία οι ασφαλιστικές εισφορές
καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο αντιμετώπισης του covid-19
(ενδεικτικά αναφέρουμε: άρθρο 32 του ν.4690/2020, άρθρο 121 του ν.4764/2020, άρθρο 20 του
ν.4722/2020) ή και στο πλαίσιο φυσικών καταστροφών (ενδεικτικά αναφέρουμε: άρθρο 71 του
ν.4745/2020, άρθρο 115 του ν.4764/2020 κ.α.). Για τα πρόσωπα αυτά θα υποβληθεί η σχετική ΑΠΔ
από το ΥΠΕΚΥΠ. Επίσης, καταλαμβάνονται τα πρόσωπα που κατά το 2020 είχαν λάβει
ασφαλιστική ικανότητα από παρατάσεις (ενδεικτικά αναφέρουμε: άρθρο 71 του ν.4756/2020,
άρθρο 31 του ν.4722/2020 κ.α.) και εν γένει οι κατηγορίες οι οποίες ελάμβαναν ασφαλιστική
ικανότητα με βάση ειδικές νομοθετικές προβλέψεις (ενδεικτικά αναφέρουμε: παρ. 7 του άρθρου
23 του ν. 4529/2018, άρθρο 29 του ν.4722/2020 κ.α.). Ειδικά για τους μη-μισθωτούς η ασφαλιστική
ικανότητα ανανεώνεται ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλής.
Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα που δεν είχαν ασφαλιστική ικανότητα την 28η.02.2021 και
ασφαλίζονται για πρώτη φορά εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία επέλευσης
του ασφαλιστικού κινδύνου λαμβάνουν ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση των
προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 και του άρθρου 23 του ν.4529/2018.
Ενδεικτικά, ακολουθούν ειδικές κατηγορίες προσώπων, των οποίων η ασφαλιστική ικανότητα
ανανεώνεται με βάση το άρθρο 487 του ν.4781/2021, εφόσον είχαν ασφαλιστική ικανότητα την
28η.02.2021:

 1. Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
  Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας,
 2. Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες και τους προπονητές δρομώνων
  ίππων,
 3. Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
  Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 38
  του ν. 4387/2016 (Α` 85),
 4. Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από
  26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α 196),
 5. Στους πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
  των υπουργικών αποφάσεων κατεξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α 196),
 6. Στους ασφαλισμένους που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. ΑΒ και Γτης υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του
  ν. 4320/2015 (Α` 29),
 7. Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων
  της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α` 273),
 8. Στους ανέργους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων
  Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του
  επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν.
  3845/2010 (Α` 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες
  από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης,
 9. Στους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα μέλη
  της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον
  εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α` 15),
  χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή,
 10. Σε εργαζόμενους, με δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί κατά το έτος
  2019 σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας ή
  ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε επιχειρήσεις τουριστικών λειτουργιών, και οι οποίες
  δεν επαναλειτούργησαν εντός του 2020 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
  4690/2020, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4745/2020 (οικ.28700/1559/7-9-2020
  κοινής υπουργικής απόφασης Β΄3765),
 11. Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από τον «ΙΑΝΟ» και των οποίων
  η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία από 18/9/2020 έως και 29/9/2020 και υπάγονται
  στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν.4745/2020 (αριθ. Δ.15/Δ΄/47818/1854/18-12-2020 κοινή
  υπουργική απόφαση Β΄5687),
 12. Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30/10/2020
  (σεισμός Σάμου) και των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία από 31/10/2020
  έως και 23/12/2020 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 115 του ν.4764/2020,
 13. Σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες
  Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.4764/2020,
 14. Σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγούς και
  τουριστικούς συνοδούς για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 που υπάγονται στις
  διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4722/2020.
 15. Σε πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 71 του ν. 4756/2020.