ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 – 02/04/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 – 02/04/2019

2 Απριλίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΚΕΑΟ

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση
ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες
φυσικές καταστροφές το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε την Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998, ΦΕΚ
272Β/18-3-1998 κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του
Ν.2256/1994 (ΦΕΚ Α΄196) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ. 4 του
Ν.2556/97 (ΦΕΚ Α΄270) όπως ισχύει.
Επιπλέον με το άρθρο 44 του Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ’ 200 Α’/3-12-2018),
όπως προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.2256/1994,
με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους
ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και μη Μισθωτών
Ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές, οι οποίες επιδρούν στη γενικότερη οικονομική ζωή της περιοχής,
χωρίς να απαιτείται η επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους.
Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται κάθε φορά η πληγείσα περιοχή,
οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια των μέτρων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την αναστολή και τη ρύθμιση των
εισφορών.

Με τις παρούσες διατάξεις (κατ’ εξουσιοδότησης του ανωτέρου νόμου
εκδοθείσας Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), της με αριθμ. Πρωτ.,
Δ.15/Δ΄/οικ.9254/233/27.02.2018 – (ΦΕΚ 956/τ.Β’/21-3-2019), Υπουργικής
Απόφασης, ρυθμίζονται θέματα τρεχουσών και καθυστερούμενων
ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που
διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στην Π.Ε.
Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από
τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019»,
κατά εξουσιοδότηση του άρθρου Ν. 4578/2018, ανεξαρτήτως αν υπέστη ζημιά
η επαγγελματική τους εγκατάσταση.
Ειδικότερα, πάσης φύσεως προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικές εισφορές,
τρέχουσες και καθυστερούμενες, από επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη Μισθωτούς
ασφαλισμένους, ρυθμίζονται ως εξής:
Α’. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.
– Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του
προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές
εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και
λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι έως 31/1/2019.
– Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής
γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική
καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων
τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι 1/2/2019 – 31/7/2019.
Β’. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων
(ΕΛ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες).
– Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών (1ου/2019 – 6
ου/2019)
καθώς και δόσεων εκκαθάρισης με ημερομηνία εμπρόθεσμης
πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική
καταστροφή (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) και για 6 μήνες, ήτοι
01/02/2019 – 31/07/2019, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
– Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες εισφορές έως 31/12/2016 και
οι δόσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών από
01/01/2017, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που
συνέβη η φυσική καταστροφή με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές
προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας (καταληκτική έως 31/01/2019).
– Μη εκκαθαρισμένες τρέχουσες εισφορές της περιόδου αναστολής
(1ου/2019 – 6 ου/2019), αναζητούνται και εξοφλούνται μέσω της
διαδικασίας εκκαθάρισης (σχετ. η αριθμ. 21/2018 Εγκύκλιος).
Οι εισφορές των ανωτέρω Α’ και Β’ περιπτώσεων, εξοφλούνται σε
δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις, αρχής γενόμενης από την 1η του επόμενου μήνα
εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή, ήτοι έως 01/08/2019.
Η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσης μπορεί να υποβληθεί
μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται από την έναρξη ισχύος της, ήτοι έως την
30/4/2019.
Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το
διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των
δόσεων, και εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά
ενήμερα και ως εκ τούτου χορηγείται Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το
διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των
δόσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης. Δεν αίρονται οι
κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί. Αναβάλλονται οι ποινικές
δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για
παράβαση του ίδιου νόμου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Τα πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να υπαχθούν
είτε στις ρυθμίσεις της παρούσας είτε στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του
ν. 2256/1994, όπως ισχύει, και της αριθμ. Φ.14/ οικ.333/6.3.1998 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 272).
Μετά την υπαγωγή τους σε μία εκ των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή
η υπαγωγή τους σε δεύτερη.
Επισημαίνεται, ότι με νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών,
θα δοθούν οδηγίες για την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος,
που παρακολουθεί τις εισφορές των μη μισθωτών, σχετικά με την διεκπεραίωση
των αιτήσεων που θα υποβληθούν.

Συνημμένα Αρχεία