ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 – 03/04/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 – 03/04/2019

3 Απριλίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γενική Διεύθυνση Εισφορών

Aσφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων

Με τις διατάξεις ν.4430/2016 (Α’ 205), δημιουργείται το νομοθετικό πλαίσιο για την “Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία” ως μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών
δραστηριοτήτων και ορίζονται μεταξύ άλλων οι φορείς της.

Ειδικότερα:
• ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΛΟ)
Οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως ορίζονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι:
α. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με το άρθρο 24 του ως άνω νόμου
β. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρθρου 14 του ως άνω νόμου
γ. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α΄96), τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3842/2010 (Α΄58) και
του παρόντος νόμου
δ. Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο εφόσον έχει αποκτήσει νομική
προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν.4384/2016 (Α΄78), αστικοί συνεταιρισμοί
του ν.1667/1986, Αστικές Εταιρείες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
ρητά οριζόμενες στις ίδιες διατάξεις προϋποθέσεις.
Από τους ανωτέρω φορείς υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει για τα μέλη των Συνεταιρισμών
Εργαζομένων, που με την παρούσα παρέχονται οδηγίες, καθώς και για τους απασχολούμενους
στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, για τις οποίες θα ακολουθήσουν νεότερες
οδηγίες.
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Συν.Εργ.)
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του άρθρου 24 ν.4430/2016, συστήνονται οι Συνεταιρισμοί
Εργαζομένων, ως αστικοί συνεταιρισμοί του ν.1667/1986, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη
“συλλογική ωφέλεια”, όπως ορίζεται και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Μέλη τους είναι
αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν, παράγοντας από
κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.

Έναρξη ισχύος
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων ορίζεται η 31/10/2016.
Υπακτέα πρόσωπα – έναρξη ασφάλισης
Τα μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με τις
καταστατικές του διατάξεις του π. ΟΑΕΕ.
Προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποχρεωτική ασφάλιση των μελών των Συνεταιρισμών
Εργαζομένων, είναι η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, η οποία συντελείται με την εγγραφή του
στον Συνεταιρισμό και την καταχώρησή της στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε).
του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Επισημαίνεται ότι στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας εγγράφονται υποχρεωτικά οι
Συνεταιρισμοί Εργαζομένων οι οποίοι συστήνονται με βάση το ν.4430/16 προκειμένου να
πιστοποιηθούν ως Συνεταιρισμοί Εργαζομένων και να αποκτήσουν νομική και εμπορική ιδιότητα.
Δικαιολογητικά εγγραφής – Διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση
Για την εγγραφή των μελών Συνεταιρισμού Εργαζομένων στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ
απαιτείται εκτός των γνωστών δικαιολογητικών, πιστοποιητικό/βεβαίωση μέλους του Συνεταιρισμού
από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Εισφοροδότηση
Τα υπαγόμενα πρόσωπα καταβάλλουν μέχρι 31/12/2016, για κύρια ασφάλιση και υγειονομική
περίθαλψη, τις προβλεπόμενες για τον π.ΟΑΕΕ ασφαλιστικές εισφορές.
Από 1/1/2017, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από το άρθρο 39 και την
παρ.2 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α΄85), όπως ισχύουν.
Εφόσον τα μέλη του Συνεταιρισμού ασκούν παράλληλα και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα,
μέχρι 31/12/2016 έχουν εφαρμογή οι σχετικές γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην
φορέων κύριας ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται για την ασκούμενη επαγγελματική τους
δραστηριότητα. Από 1/1/2017 έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 36 του
ν.4387/16, όπως ισχύουν περί παράλληλης ασφάλισης.

Συνημμένα Αρχεία