ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 – 21/03/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 – 21/03/2018

21 Μαρτίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των Ν. 3919/2011, N.4038/12, όπως ισχύουν και του Ν.
4093/2012, είχαν ρυθμιστεί θέματα που αφορούσαν το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, μεταξύ αυτών
και της ασφαλιστικής τους τακτοποίησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν.
4093/2012, από 12/11/2012 καταργήθηκαν μεταξύ άλλων:
–> Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4, άρθρο 1 του Ν. 1082/1980 προσαυξήσεις των τιμολογίων
αμοιβής των φορτοεκφορτωτών για την χορήγηση επιδομάτων εορτών Πάσχα και
Χριστουγέννων
–> Ο συσταθείς από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.1082/1980 και του Π.Δ.104/1985
Λογαριασμός Επιδόματος Γάμου, για την καταβολή επιδόματος γάμου στους
φορτοεκφορτωτές και
–> Ο συσταθείς λογαριασμός επιδόματος αδείας της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.
4504/1966

 1. ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 6 του Ν.4455/2017
  (ΦΕΚ 22/τ.Α΄/23-2-2017) με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών
  Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» και οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία
  δημοσίευσης του Νόμου, ήτοι από 23/2/2017, επανακαθορίζονται εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα
  που αφορούν το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή:
  ¾ Άρθρο 1, παρ. 4: «Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε μέσω
  ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε μέσω ομάδων ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε
  να απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται
  με σχέση εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως με τον φορτοπαραλήπτη. Σε
  κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Οι κανονισμοί
  διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
  (Σ.Σ.Ε.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για μεν τα λιμάνια, με κοινή απόφαση των
  Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
  Πολιτικής, για δε την ξηρά, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
  Αλληλεγγύης. Οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και
  τους κανονισμούς αυτού».
  – Άρθρο 6: «1. Οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παρ. ΙΑ΄ του
  άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται. 2. Οι υπουργικές αποφάσεις 9944/734
  (Β΄1104), 460/15662 (Β΄1225), 15107/437 (Β΄1230), 9296/300 (Β΄749) καταργούνται και
  αντικαθίστανται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που
  είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.»
  Συνεπώς, η παράγραφος 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012 εξακολουθεί να
  ισχύει και ως εκ τούτου, όλες οι ανωτέρω προσαυξήσεις τιμολογίων αμοιβής από 12/11/2012
  έχουν καταργηθεί, επομένως δεν υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών επί αυτών από την
  ημερομηνία ισχύος του νόμου (12/11/2012).
 2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μισθωτών ΕΦΚΑ θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των
  ανωτέρω διατάξεων και την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
  Ευνόητο είναι ότι στα πεδία των πενταπλότυπων αποδείξεων δεν θα καταχωρούνται πλέον οι
  αντίστοιχες κρατήσεις των επιδομάτων που έχουν καταργηθεί και μέχρι την αντικατάσταση αυτών των
  πενταπλότυπων αποδείξεων δεν θα γίνεται ειδική αναφορά για τις κρατήσεις αυτές.

Συνημμένα Αρχεία