ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 – 10.03.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 – 10.03.2021

10 Μαρτίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Προκαταβολή σύνταξης. Κοινοποίηση διατάξεων

Σας πληροφορούμε ότι με το άρθρο 34 του Ν. 4778/2021 (Α΄26) θεσπίστηκε η
χορήγηση προκαταβολής έναντι της σύνταξης που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4670/2020 (Α΄43).
Επίσης, δημοσιεύτηκε η σχετική ΚΥΑ με αρ. Φ11321/9122/338/26.1.2021 (Β΄825), με την οποία
ρυθμίστηκαν ειδικότερα θέματα για τη σχετική διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των σχετικών
αιτημάτων και των καταβαλλόμενων ποσών.
Για τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) η χορήγηση της
παροχής θα γίνεται κατόπιν συμπλήρωσης ειδικού πεδίου προς αυτό το σκοπό σύμφωνα με τη
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 3 της εν λόγω ΚΥΑ.
Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για την απονομή σύνταξης λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 34 του ν. 4778/2021,
δηλαδή μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου 2021, υποβάλλουν ειδική ξεχωριστή αίτηση για τη
χορήγηση της εν λόγω παροχής. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4 της εν λόγω ΚΥΑ.
Στις εν λόγω διατάξεις δεν υπάγονται οι ασφαλισμένοι που δικαιούνται ή λαμβάνουν
προκαταβολή σύνταξης κατά το άρθρο 57Α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων
(Π.Δ. 169/2007, Α΄ 210).

Συνημμένα Αρχεία