ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 – 13/05/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 – 13/05/2020

13 Μαΐου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.4670/2020

Ως γνωστό, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης λόγω
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου για μεν τους μισθωτούς, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται
υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό του
βίο, για δε τους μη μισθωτούς λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου
εισοδήματος που υπόκειται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.
Για τις μεταβολές που επέρχονται με τις νέες διατάξεις σε σχέση με τις προϊσχύουσες και
αφορούν κατά κύριο λόγο τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των
αυτοαπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ, σας
κοινοποιούμε το αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 12708/557/26.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες.
Διευκρινίζουμε ότι για τους μισθωτούς δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση επί του θέματος.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 28 του
Ν.4670/2020 σχετικά με τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων του
πρώην ΟΓΑ οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο φορέα αυτό προ της
01.01.1998, δηλαδή πριν την σύσταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, τυγχάνουν
εφαρμογής για την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων βάσει του Καν. (ΕΚ) 883/04 και των
διατάξεων των ΔΣΚΑ και θα ακολουθήσουν οδηγίες από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.

Συνημμένα Αρχεία