ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2021

12 Μαρτίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Απογραφή και επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και της
επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς ασφαλισμένους, διευρύνθηκε η λειτουργικότητα
των προαναφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας μη μισθωτούς
ασφαλισμένους οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεωτική ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ λόγω
συμμετοχής τους σε Νομικά Πρόσωπα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του π.
ΟΑΕΕ και π. ΤΣΜΕΔΕ.

Με την παρούσα γνωστοποιούνται τα πρόσωπα που προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι νέες λειτουργικότητες που αναπτύχθηκαν για την ασφάλισή
τους καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται μέσω διαδικτύου και της μηχανογραφικής
εφαρμογής «Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών» για την εγγραφή ή την επανεγγραφή τους.


ΓΕΝΙΚΑ
Η απογραφή φυσικών προσώπων, για τα οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης λόγω της
συμμετοχής τους σε Νομικά Πρόσωπα, αποτελεί καθοριστική επιχειρησιακή διαδικασία, άμεσα
συνδεδεμένη με την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση και εισφοροδότηση.
Στη ροή εκτέλεσής της εμπλέκονται η εφαρμογή των οικείων ασφαλιστικών διατάξεων (π.
ΤΣΜΕΔΕ – π. ΟΑΕΕ), οι διαδικασίες σύστασής του, η μορφή του νομικού προσώπου, ο σκοπός
και το αντικείμενό του, η ιδιότητα με την οποία συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο, ο
προσδιορισμός της ασφαλιστέας ιδιότητας, ο τόπος άσκησης δραστηριότητας, ο οικονομικός
έλεγχος και η ορθή εισφοροδότηση.
Στο πλαίσιο της επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση, με
πλήρη και έγκυρο τρόπο, του φυσικού κύκλου εργασιών.
Ειδικότερα, εξασφαλίζονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 • Η ανάκτηση στοιχείων Μητρώου ΑΜΚΑ
 • Διαλειτουργία με το ΓΕΜΗ και την ΑΑΔΕ, για άντληση στοιχείων Νομικού Προσώπου
  και δραστηριότητας
 • Η συμπλήρωση στοχευμένων, κατά περίπτωση, ερωτηματολογίων
 • Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχή
  (ανάλογα με την προσδιορισθείσα ιδιότητα)
 • Εγγραφή στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ
 • Έκδοση διοικητικής πράξης Εγγραφής ή Επανεγγραφής
 • Έναρξη ασφάλισης και εισφοροδότησης
  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Στο πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών «Απογραφική Δήλωση» και «Βεβαίωση
  Επανεγγραφής» περιλαμβάνονται εφεξής φυσικά πρόσωπα – Ελεύθεροι Επαγγελματίες και
  Αυτοαπασχολούμενοι – που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ – π. ΟΑΕΕ και e-ΕΦΚΑ
 • π. ΤΣΜΕΔΕ, λόγω της συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) και τα
  οποία:
  • ασφαλίζονται για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ως μη Μισθωτοί ή
  • έχουν διακόψει την ασφάλισή τους ως μη μισθωτοί και λόγω συμμετοχής τους σε
  νομικό πρόσωπο ασφαλίζονται εκ νέου.
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας (καταχώρηση στο
  μητρώο ΓΕΜΗ και απόδοση ΑΦΜ Νομικού Προσώπου), ο χρήστης υποχρεούται να απογραφεί
  στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των π. Φορέων ΟΑΕΕ και
  ΤΣΜΕΔΕ.
  Για την υποστήριξη της διαδικασίας απογραφής στις υπάρχουσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
  «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης» και «Βεβαίωση Επανεγγραφής» στον ιστότοπο
  του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), προστέθηκε επιλογή –> για εγγραφή ή επανεγγραφή
  εταίρου, ή διαχειριστή ή μέλους Δ.Σ Νομικού Προσώπου (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε).
  Συνιστάται πριν από την είσοδο στην υπηρεσία και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, ο
  χρήστης να διαθέτει τους κωδικούς taxisnet, τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ καθώς και τον ΑΦΜ του
  Νομικού Προσώπου στο οποίο συμμετέχει.
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  Για τη χρήση της υπηρεσίας ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:
  • Είσοδος στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr –> Υπηρεσίες για ασφαλισμένους
  –> Επιλογή ηλεκτρονικής υπηρεσίας –> Απογραφική δήλωση ή Βεβαίωση
  Επανεγγραφής
  • Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών taxisnet της ΓΓΠΣ
  • Καταχώριση ΑΜΚΑ – ανακτώνται τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο ΑΜΚΑ-
  ΕΜΑΕΣ
  • Έλεγχος και επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων – ζητείται η επιβεβαίωση
  ορθότητάς τους. Αν τα στοιχεία δεν είναι ορθά ο ασφαλισμένος ενημερώνεται να τα
  διορθώσει, κατά τα γνωστά, και να επανέλθει στην Υπηρεσία.
  • Επιλογή διαδικασίας – στην επόμενη οθόνη επιλέγεται η υπηρεσία «Εταίρος, ή
  Διαχειριστής ή μέλος Νομικού Προσώπου (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)»
  • Καταχώρηση ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου
  • Εμφάνιση στοιχείων Νομικού και Φυσικού Προσώπου:
  Μετά από διαλειτουργία με το ΓΕΜΗ και την ΑΑΔΕ απεικονίζονται:
  Α. ΓΕΜΗ: – ο αριθμός ΓΕΜΗ,
 • ΑΦΜ εταιρείας,
 • ημερομηνία έναρξης εταιρείας,
 • επωνυμία και μορφή εταιρείας και
 • διεύθυνση εταιρείας
  Β. ΑΑΔΕ: – η ιδιότητα με την οποία το Φυσικό Πρόσωπο συμμετέχει στο Νομικό
  Πρόσωπο (π.χ εταίρος ή διαχειριστής ή μέλος Δ.Σ),
 • ημερομηνία έναρξης συμμετοχής,
 • το ποσοστό συμμετοχής, (για ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ),
 • ημερομηνία απόκτησης ποσοστού μετοχών για Α.Ε (≥3% για υπαγωγή στην
  ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ)
  Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι προσυμπληρωμένο, ο
  χρήστης θα πρέπει υποχρεωτικά να το συμπληρώνει.
  • Επιλογή οικογενειακής κατάστασης/συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας –
  συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον χρήστη
  • Εμφάνιση των ΚΑΔ του Νομικού Προσώπου (κωδικός και περιγραφή)
  • Απάντηση ερωτηματολογίων:
  Έχουν συνταχθεί στοχευμένα ερωτηματολόγια προς απάντηση μέσω των οποίων
  επιβεβαιώνονται:
 • ο προσδιορισμός της ασφαλιστέας ιδιότητας που προκύπτει μέσω του/των ΚΑΔ της
  εταιρείας, για κάθε νομική μορφή,
 • η ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών κατηγοριών, που πρόκειται να επιλέξει ο
  ασφαλισμένος,
 • η υποχρεωτική ή προαιρετική υπαγωγή στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και
  εφάπαξ παροχών,
 • η ύπαρξη ή μη παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.
  • Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας
  Σύμφωνα με τις δραστηριότητες (ΚΑΔ) του νομικού προσώπου, στο οποίο συμμετέχει ο
  χρήστης, σε συνδυασμό με τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στα ερωτηματολόγια,
  εμφανίζονται οι λίστες ασφαλιστικών κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών –
  αυτοαπασχολούμενων για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχή.
  Για το σκοπό αυτό, έχουν συνδεθεί οι ΚΑΔ του νομικού προσώπου με τις ιδιότητες
  ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη και τους κανόνες ασφάλισης που ισχύουν ανά νομική
  μορφή εταιρείας για τα πρόσωπα που συμμετέχουν σ’ αυτήν
  • Έλεγχος και επιβεβαίωση στοιχείων – ο ασφαλισμένος καλείται να επιβεβαιώσει
  τα προαναφερόμενα στοιχεία, πριν την οριστική υποβολή
  • Υποβολή αίτησης
  Τα στοιχεία της αίτησης αποθηκεύονται
  • Έκδοση Απόφασης Εγγραφής/Επανεγγραφής – παράγεται αυτόματα Απόφαση
  Εγγραφής /Επανεγγραφής
  • Ενημέρωση
  Ο χρήστης μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ενημερώνεται ότι έχει εγγραφεί ή
  επανεγγραφεί αντίστοιχα στον e-ΕΦΚΑ και η Απόφαση Εγγραφής /Επανεγγραφής,
  αναρτάται στον ατομικό του λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ
  (www.efka.gov.gr) –> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους –> Εισφορές Μη
  Μισθωτών).
  Σε αντίθετη περίπτωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ή επανεγγραφής
  θα πρέπει να απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  «ΈΣΟΔΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ»
  Για τις περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία χρήσης της νέων ηλεκτρονικών
  υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, η διαδικασία απογραφής δύναται να εκτελείται από τις αρμόδιες,
  κατά περίπτωση, Περιφερειακές Υπηρεσίες.
  Για το σκοπό αυτό έχουν επέλθει αντίστοιχες αλλαγές στις εφαρμογές «Απογραφική
  Δήλωση» και «Βεβαίωση Επανεγγραφής» που τηρούνται στην μηχανογραφική εφαρμογή
  «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» και υποστηρίζεται η Εγγραφή ή Επανεγγραφή εταίρου,
  διαχειριστή, μέλους Δ.Σ Νομικού Προσώπου.
  Συγκεκριμένα, ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:
  • Είσοδος στην οθόνη «Μητρώο Μη Μισθωτών»
  • Επιλογή –> Διαχείριση ασφάλισης από ΑΑΔΕ
  • Επιλογή –> Νέα αίτηση
  • Καταχώρηση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ φυσικού προσώπου
  • Επιλογή ηλεκτρονικής υπηρεσίας –> Απογραφική δήλωση ή Βεβαίωση
  Επανεγγραφής
  • Έλεγχος και επιβεβαίωση των στοιχείων, με τη συνδρομή του υποψήφιου
  ασφαλισμένου
  • Επιλογή διαδικασίας –> στην επόμενη οθόνη επιλέγεται η υπηρεσία «Εταίρος, ή
  Διαχειριστής ή μέλος Νομικού Προσώπου (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)»
  • Εισαγωγή του ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου στο οποίο συμμετέχει ο
  ενδιαφερόμενος
  • Εμφάνιση στοιχείων Νομικού και Φυσικού Προσώπου – ως περιγραφή υπηρεσίας
  διαδικτύου
  Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που αποτυπώνονται δεν είναι
  προσυμπληρωμένο, ο χρήστης – υπάλληλος θα πρέπει υποχρεωτικά να το συμπληρώνει.
  • Επιλογή οικογενειακής κατάστασης και συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας
  του ενδιαφερόμενου
  • Εμφάνιση των ΚΑΔ του Νομικού Προσώπου – ως περιγραφή υπηρεσίας διαδικτύου
  • Απάντηση ερωτηματολογίων – ως περιγραφή υπηρεσίας διαδικτύου
  • Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας που επιθυμεί να καταταγεί ο ενδιαφερόμενος
  • Έλεγχος και επιβεβαίωση στοιχείων – ο ασφαλισμένος καλείται να
  επιβεβαιώσει τα προαναφερόμενα στοιχεία, πριν την οριστική υποβολή
  • Υποβολή αίτησης
  • Έκδοση Απόφασης Εγγραφής/Επανεγγραφής – επιδίδεται αντίγραφο στον
  ασφαλισμένο.

Συνημμένα Αρχεία