ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 / 17-04-2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 / 17-04-2019

17 Απριλίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γενική Δ/νση Εισφορών  – Δ/νση Ασφάλισης 
Γενική Δ/νση Συντάξεων – Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων 

Τροποποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μισθωτών μετά από ΥΔΑΑΒ, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001.

Όπως είναι γνωστό, το ασφαλιστικό βιβλιάριο – ΔΑΤΕ, είναι αποδεικτικό μέσο του
χρόνου ασφάλισης, καθώς επίσης και της καταβολής των εισφορών διά των
επικολλημένων ενσήμων. Ως εκ τούτου, αποτελεί συστατικό στοιχείο του
συνταξιοδοτικού φακέλου, αναγκαίο δικαιολογητικό για την έκδοση συνταξιοδοτικής
απόφασης.
Με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες τ. ΙΚΑ, καθορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία
αντικατάστασης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων σε περίπτωση που απολεσθούν ή
καταστραφούν.
Μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναζήτησης του
χρόνου ασφάλισης από το υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης, εκδίδεται σχετική
απόφαση η οποία διαβιβάζεται στη Μηχ/κή Υπηρεσία του τ. ΙΚΑ και νυν Τμήμα
Επιχειρησιακής Υποστήριξης Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου της Δ/νσης Ασφάλισης
της Γενικής Δ/νσης Εισφορών ΕΦΚΑ. Το τμήμα μετά από σχετικό έλεγχο, αποστέλλει
τις αποφάσεις στην ΗΔΙΚΑ για καταχώρηση του χρόνου στην εφαρμογή «Λογαριασμοί
Ασφαλισμένων».
Στο πλαίσιο της προσπάθειας επιτάχυνσης της εξυπηρέτησης και των διαδικασιών
απονομής των συντάξεων και περιορισμού του διοικητικού κόστους των υπηρεσιών μας,
κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας και ο
επαναπροσδιορισμός της ως προς την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης μισθωτών μέχρι
31/12/2001.

Η νέα διαδικασία αφορά σε πρώτο στάδιο περιπτώσεις συνταξιοδοτικών
αιτημάτων ή αιτημάτων για έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης χρόνου
ασφάλισης (εκκρεμών και νέων αιτημάτων) .

ΓΕΝΙΚΑ
– Χρόνος ασφάλισης που συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή ΗΔΙΚΑ «Λογαριασμοί
Ασφαλισμένων» είναι ήδη ανακεφαλαιωμένος και ως εκ τούτου ισχυρός.
– Η υποβολή αιτήματος Υ.Δ.Α.Α.Β. αποσκοπεί στην αναγνώριση χρόνων ασφάλισης
για τον οποίο τα ασφαλιστικά βιβλιάρια έχουν απολεσθεί ή καταστραφεί.
– Στις περιπτώσεις ήδη ανακεφαλαιωμένων έως 31/12/2001 χρόνων ασφάλισης, η
διαδικασία αυτή είναι περιττή, αφού ο χρόνος προκύπτει (εφ΄ όσον προκύπτει) από
την εφαρμογή «Λογαριασμοί Ασφαλισμένων»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την ενιαία διαχείριση των περιπτώσεων αυτών παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες:
– Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης διαπιστώνεται χρόνος
ασφάλισης έως 31/12/2001 για τον οποίο δεν υπάρχουν ασφαλιστικά στοιχεία
(ΔΑΤΕ), αναζητείται ο χρόνος στην εφαρμογή «Λογαριασμοί Ασφαλισμένων».
– Εάν ο χρόνος προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, είναι χρόνος
ανακεφαλαιωμένος και διανυθείς στην ασφάλιση και ως εκ τούτου, λαμβάνεται
υπόψη για τη λήψη παροχών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η υποβολή
αιτήματος αναγνώρισης χρόνου (ΥΔΑΑΒ).
– Εάν ο χρόνος δεν προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ή ο ασφαλισμένος
αιτείται περισσότερο χρόνο από τον ήδη ανακεφαλαιωμένο, τότε υποβάλλεται στην
Υπηρεσία Συντάξεων (και όχι στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας) σχετικό αίτημα.
Το έντυπο της αίτησης δύναται να αντληθεί από την ηλεκτρονική δ/νση
http://intranet.efka.gov.gr στο σχετικό πεδίο των εντύπων του τμήματος Μητρώου.
Κατά την παραλαβή του αιτήματος, θα πρέπει να ελέγχεται η ορθή συμπλήρωση
των στοιχείων προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος περαιτέρω και θα
αναζητείται βιβλιάριο υγείας της επίμαχης χρονικής περιόδου που αναφέρεται στην
ΥΔΑΑΒ.
– Το αίτημα θα διαβιβάζεται δια της υπηρεσίας συντάξεων στα Υποκαταστήματα του
τόπου απασχόλησης, για ενέργειες κατά τα γνωστά.
– Μετά την έκδοση απόφασης, το Υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης θα την
κοινοποιεί στον ασφαλισμένο και στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων που είχε
υποβληθεί το αίτημα.
– Οι αρμόδιοι για την ανακεφαλαίωση υπάλληλοι, καταχωρούν το χρόνο ασφάλισης
κατά τα γνωστά στην εφαρμογή «Λογαριασμοί Ασφαλισμένων».
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν αναιρείται η δυνατότητα των αρμόδιων
οργάνων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, να ζητούν την διενέργεια ελέγχου
όποτε το κρίνουν αναγκαίο.

Στα πλαίσια της ενιαίας αντιμετώπισης των ασφαλιστικών περιπτώσεων, η Υπηρεσία
μας ήδη επεξεργάζεται την τροποποίηση, αντίστοιχα, της διαδικασίας για λοιπούς
ασφαλισμένους (που δεν έχουν υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα ή αίτημα για χορήγηση
προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης) και σύντομα θα ακολουθήσουν
σχετικές οδηγίες. Μέχρι τότε, για τους ασφαλισμένους αυτούς θα ακολουθείται η μέχρι
σήμερα διαδικασία.
Η τροποποίηση που επιχειρείται, αποσκοπεί στην απλοποίηση και επίσπευση της
διαδικασίας διεκπεραίωσης των αιτημάτων αναγνώρισης χρόνων και συνταξιοδοτικών
υποθέσεων, με προφανές όφελος για τις υπηρεσίας και τους ασφαλισμένους.

Συνημμένα Αρχεία