ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 – 18/04/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 – 18/04/2018

18 Απριλίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.

 1. Με την υπ’ αριθμ. Κ1/118932/13-7-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα
  επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών
  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
  (Σ.Ε.Κ.).
  Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος
  εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και δομής κατάρτισης (δυικό σύστημα).
  Η μαθητεία στα Ι.Ε.Κ., η οποία ορίζεται ως «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» αποτελείται
  από δύο τμήματα: Το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο
  χώρο εργασίας».Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192
  ώρες κατάρτισης στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και 768 ώρες μαθητείας στο
  «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας».
  Η μαθητεία στις Σ.Ε.Κ. η οποία ορίζεται ως «Τάξη Μαθητείας» αποτελείται από δύο
  τμήματα: Το εργαστηριακό μάθημα «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά
  (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως και το «Πρόγραμμα
  εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών
  εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
  Το «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» καθώς και η «Τάξη Μαθητείας» στις Σ.Ε.Κ.
  υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και των Σ.Ε.Κ.
  αντίστοιχα, όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Με την υπ’ αριθμ. Φ7/136312/Δ4/11-8-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα
  επιδότησης και ασφάλισης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη
  Μαθητείας», το οποίο είναι προαιρετικό και η υλοποίηση του δύναται να πραγματοποιείται σε
  Ε.Π.Α.Λ., σε συνεργασία με Ε.Κ. ολόκληρης της Επικράτειας.
  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται: To «Πρόγραμμα εργαστηριακών
  μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών και το
  «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» διάρκειας είκοσι οχτώ (28) ωρών
  εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε (4) ημέρες και συνολικής διάρκειας εννέα (9) ημερολογιακών
  μηνών.
 3. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
  Οι μαθητευόμενοι των ανωτέρω προγραμμάτων υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και
  των Φορέων – Οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, ως
  μισθωτοί, για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας» των
  Ι.Ε.Κ., στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» των
  Σ.Ε.Κ. καθώς και στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» του Μεταλυκειακού Έτους –
  Τάξη Μαθητείας.
  Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί μαθητευόμενους
  υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔΕΤΕΑΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το
  έντυπο Ε3.4: «Αναγγελία Έναρξης /Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες
  διατάξεις. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρούν το απογραφικό
  δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου
  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του εργοδότη,
  έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.
  Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και
  επικουρική σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για επαγγελματικό κίνδυνο όπως και για
  βαρέα και ανθυγιεινά, όπου προβλέπεται.
  Επιπλέον επισημαίνουμε ότι η επιδότηση για τις ημέρες κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων
  και λοιπών επιδομάτων, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, δεν καταβάλλονται από το ΥΠΠΕΘ
  αλλά από τους εργοδότες, οι οποίοι μάλιστα στις περιπτώσεις κανονικής άδειας υποχρεούνται να
  καταβάλλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις
  απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.
 4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
  Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ»,
  της «Τάξης Μαθητείας των Σ.Ε.Κ» και του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεται
  ημερησίως στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου
  ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους
  κάτω των 25 ετών και 19,64 ευρώ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.
  Επισημαίνουμε ότι μέρος του ποσού αποζημίωσης επιδοτείται από το Υπουγείο Παιδείας,
  Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό
  Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό αυτό ορίζεται ημερησίως σε 11,00 ευρώ για
  μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14,00 ευρώ για μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.
  Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές,
  όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, καταβάλλονται από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιούνται
  τα προγράμματα μαθητείας.

Συνημμένα Αρχεία