ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 – 10/01/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 – 10/01/2018

10 Ιανουαρίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2018

Σας κοινοποιούμε την αριθ. Φ.11321/οικ.58524/71/18.12.2017 κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ. 4553/τ. Β’/21.12.2017) σχετικά με την αναπροσαρμογή του ποσού και τον
καθορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2018, καθώς και την αριθ.
Φ80000/οικ.61057/170/Δ29.17/2.1.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΨΒ465Θ1Ω-ΩΞ6) Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την
οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ σε συνδυασμό και
με τις διατάξεις περί αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ. του 31ου άρθρου
του ν. 4411/2016 και της σχετικής ΚΥΑ, για το έτος 2018

Συνημμένα Αρχεία